Läkemedelsprojekt

PharmaLundensis utvecklar en effektiv, kvicksilverbindande substans som en medicinteknisk produkt för behandling av kronisk bronkit. I framtiden skall substansen även registreras som ett läkemedel mot KOL och kroniskt trötthetssyndrom.

Kronisk bronkit är en vanlig sjukdom och förekommer hos 100 000-tals svenskar. Sjukdomen kännetecknas av långvarig hosta och slem i luftvägarna. Efter ett antal år tillkommer ofta även andfåddhet, varvid sjukdomen då utvecklats till KOL. Så småningom blir försämringen i lungfunktionen allt värre. Omkring 3 000 svenskar avlider varje år av KOL.

Kronisk trötthetssyndrom är en mystisk sjukdom som drabbat ca 10 miljoner i västvärlden4. Den leder till långvarig, svår trötthet samt en rad andra symptom. Ingen vet vad som orsakar sjukdomen och det finns heller ingen effektiv behandling.

Framgångsrik klinisk KOL-studie
PharmaLundensis har genomfört en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie på 40 KOL-sjuka där patienter erhöll antingen bolagets kvicksilverbindande substans IodoCarb eller placebo. Studien visade att patienter som erhöll IodoCarb fick en signifikant förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebogruppen1. Intressant nog fick även patienterna en minskning av hosta och slem med 18 % efter 4 veckors behandling med IodoCarb, jämfört med -3% i placebo-gruppen. Detta tyder på att PharmaLundensis unika behandlingsprincip, vilken är att binda och utsöndra tungmetallen kvicksilver från kroppen, kan bli en effektiv behandling både mot KOL och kronisk bronkit. I denna kliniska studie fanns det ett antal patienter som fick biverkningar från sköldkörteln. Detta berodde på att IodoCarb släppte ifrån sig en del jod, som normalt tas omhand i sköldkörteln. PharmaLundensis har nyligen framgångsrikt identifierat en ny, mycket lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper som inte släpper ifrån sig någon jod.

Medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit och KOL
Vi planerar att inledningsvis utveckla den nya substansen till en medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit. Det brukar gå snabbare att registrera en medicinteknisk produkt än ett läkemedel, men det krävs fortfarande en hel del underliggande data. Efter CE-certifiering avser vi att sälja den receptfritt på Apotek i Sverige och i andra EU-länder. Intäkterna bedöms kunna ge ett väsentligt bidrag till finansieringen av PharmaLundensis framtida läkemedelsutveckling mot KOL och ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom), och även ge möjlighet till ordentliga aktieutdelningar.

Det är svårt att utveckla nya, effektiva läkemedel mot KOL!
GlaxoSmithKline presenterade för ett tag sedan Fas 3 kliniska resultat från deras nya KOL-läkemedel Nucala (Mepolizumab), vilket är en monoklonal antikropp som hämmar IL-5 medierad inflammation. Substansen uppvisade ingen statistisk förbättring av lungfunktionen och ingen reduktion av hosta-slem. Amerikanska läkemedelsverket FDA godkände därför inte substansen för behandling av KOL2.

AstraZenecas nya KOL-substans Fasenra (benralizumab) är en monoklonal antikropp som stimulerar NK cellers reduktion av luftvägseosinofiler. En avgörande Fas 3-studie misslyckades dock med att påvisa någon statistisk förbättring av lungfunktion eller hosta och slem hos KOL-sjuka3.

I motsats till detta gav PharmaLundensis IodoCarb både en förbättrad lungfunktion och en minskad hosta och slemproduktion hos KOL-sjuka1. Vi bedömer därför att PharmaLundensis är på rätt väg för att utveckla nya, bra KOL-läkemedel!

1. Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. Oral iodinated activated charcoal improveslung function in patients with COPD. Respir Med. 2014 Jun;108(6):905-9
2. http://www.pmlive.com/pharma_news/fda_rejects_gsks_nucala_for_copd_1251722
3. https://www.biospace.com/article/astrazeneca-s-fasenra-fails-a-second-phase-iii-copd-trial/

Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS)

Detta är en sjukdom som drabbar upp till 2,5 miljoner människor i USA och upp till 10 miljoner i västvärlden4. Den leder till långvarig, svår trötthet, försämrad hälsa efter fysiskt och psykiskt arbete, sömnbesvär, minnesproblem, långvariga smärttillstånd, andfåddhet och en rad andra symptom. Det finns idag ingen behandling, och ingen vet heller vad som orsakar sjukdomen. Det finns dock klara likheter med symptom vid kvicksilverexponering. Kronisk exponering för kvicksilver leder till ett tillstånd som kallas för Erethism, vilket bland annat inkluderar extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, depression och sömnbesvär5. Även försämrat minne, långvarig värk i kroppen, hjärtklappning samt sänkt självförtroende är vanligt. Det förekommer helt klart stora likheter i symptomatologi mellan kronisk kvicksilverexponering (Erethism) och kroniskt trötthetssyndrom samt även det närbesläktade tillståndet fibromyalgi. Vi misstänker att alla i själva verket är varianter av samma sjukdom och därför skulle kunna behandlas med kvicksilverbindande läkemedel.

Kvicksilverexponering

Alla människor får i sig kvicksilver dagligen från många olika källor. Betydande mängder kvicksilver kommer från fisk, amalgamfyllningar samt från luften som vi andas (här kommer kvicksilver från förbränning av fossila bränslen, det vill säga luftföroreningar, samt från vulkanutbrott eftersom kvicksilver finns i jordskorpan)6. Rökare får 30-60 ng kvicksilver i röken från varje cigarett7. Alla utsätts således för kvicksilver, och det som avgör om man blir sjuk, och vilken typ av sjukdom man får, är främst vilka gener man har. Vissa människor tolererar kvicksilver ganska väl, medan andra blir sjuka av väldigt låga nivåer.

4. https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Erethism
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/960100/

 

Fördjupad bakgrundsinformation

Fyra stadier av KOL (GOLD 1-4)
Organisationen ”The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease” (GOLD) har samlat de symptom som uppkommer vid KOL och kategoriserat dessa i fyra olika stadier (presenteras närmare nedan). PharmaLundensis kliniska studie sker på patienter inom kategorin ”GOLD 2-3”, vilket motsvarar måttligt till svår KOL.

GOLD 1
Lungfunktionen är lätt sänkt. Patienten har ofta kronisk hosta och ökad slemproduktion.

GOLD 2
Luftflödet har försämrats. Patienten kan fortfarande anpassa sig och vara ovetande om att han/ hon har KOL. Patienten har kronisk hosta och ökad slemproduktion samt början på andfåddhet och bristande ork.

GOLD 3
Det kraftigt försämrade luftflödet orsakar kraftig andfåddhet vid ansträngning. Patienten söker vanligtvis medicinsk hjälp. I detta skede kan försämringsperioder, så kallade exacerbationer, uppträda. Detta är ett allvarligt tillstånd, då det blir extremt svårt att andas. Det kan exempelvis utlösas av en förkylning eller influensa.

GOLD 4
Luftflödet har försämrats extremt mycket. Patienten är starkt begränsad i sitt vardagsliv och kan vara beroende av syrgas. Upplever ofta andnöd även i vila. Symptomen är allvarliga och försämringsperioder kan vara livshotande.

Kontraktionsreglering i små bronker
I luftvägarnas slemhinna finns en celltyp som kallas för neuroepiteliala endokrina (NEE) celler. Dessa cellers aktivitetsnivå regleras normalt genom deras halt av den fria syreradikalen väteperoxid (H2O2). Koncentrationen av H2O2 bestäms av ett H2O2-producerande NADPH-oxidas, och detta reglerar cellernas aktivitetsnivå genom en nära associerad H2O2-känslig kaliumkanal. Ökad produktion av H2O2 öppnar kaliumkanalerna vilket inaktiverar NEE-cellerna, medan en minskad halt av H2O2 istället aktiverar cellerna. PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall har i sin forskning visat att NEE-cellerna normalt frisätter en kraftig relaxerande (avslappnande) faktor (EpDRF) vars viktigaste funktion är att hålla luftvägarna öppna1. När denna mekanism är aktiv förefaller ingen substans, vare sig nervtransmittor eller inflammatorisk mediator, kunna ge en långvarig, stark kontraktion.  Om den stängs av ökar kontraktionen med 500 procent i bronkerna varför luftflödet försämras kraftigt. Den relaxerande faktorn från NEE cellerna verkar således ha en nyckelroll för att styra kontraktionsgraden, och därmed diametern, i de små luftvägarna. Vi anser att den försämrade lungfunktionen hos KOL-sjuka till största delen beror på en NEE-cell orskakad kontraktion av luftvägsmuskulaturen, snarare än en strukturell nedbrytning av lungvävnaden. Detta innebär att sjukdomen kan behandlas med rätt bronkvidgare.

Det är välkänt att tungmetaller såsom kvicksilver ökar halten fria syreradikaler (till exempel väteperoxid, H2O2) i kroppens celler2+3. En långvarig inandning av tungmetaller i cigarettröken leder till upplagring av metallerna bland annat i lungornas NEE celler, vilket leder till höjd H2O2-halt och därmed en sänkt aktivitet. Detta ger en minskad frisättning av den viktiga relaxerande faktorn, allt större sammandragning av bronkerna (luftrören), och så småningom utveckling av KOL-sjukdomen. Genom att inta ett effektivt kvicksilverbindande ämne (IodoCarb) kan kvicksilvret utsöndras, och den normala lungfunktionen återställas.

Astma drabbar stora och medelstora luftvägar, medan KOL drabbar små luftvägar. De små bronkerna har visat sig i studier av Dr Skogvall ha en mycket lägre känslighet för ß2-stimulerare än stora luftvägar4. Att det finns en varierande känslighet för reglerande faktorer i vävnader på olika nivåer är vanligt i kroppen, och återfinns till exempel även i kärlträdet. Den mycket låga känsligheten för ß2-stimulerare i små bronker är sannolikt förklaringen till den svaga effekten av bronkvidgande ß2-stimulerare vid KOL.
1. Skogvall S, Korsgren M, Grampp W. Evidence that neuroepithelial endocrine cells control the spontaneous tone in guinea pig tracheal preparations. J Appl Physiol. 1999 Mar;86(3):789-98.
2. Lund BO, Miller DM, Woods JS. Mercury-induced H2O2 production and lipid peroxidation in vitro in rat kidney mitochondria. Biochem Pharmacol. 1991 Dec 11;42 Suppl:S181-7.
3
. Ercal N, Gurer-Orhan H, Aykin-Burns N. Toxic metals and oxidative stress part I: mechanisms involved in metal-induced oxidative damage. Curr Top Med Chem. 2001 Dec;1(6):529-39.

4. Skogvall S, Dalence-Guzmán MF, Berglund M, Svensson K, Mesic A, Jönsson P, Persson CG, Sterner O. Discovery of a potent and long-acting bronchorelaxing capsazepinoid, RESPIR 4-95. Pulm Pharmacol Ther. 2008;21(1):125-33.