EWR-101

Koncentrat-torkningsenhet EWR-101 (patented)

Sammanfattning
Rening av industriellt avloppsvatten med evaporatorer (indunstare) överför avfallsvattnet till två fraktioner: 1) den rena fraktionen och 2) koncentratet med alla föroreningar. Dagens evaporatorer genererar ofta stora volymer flytande koncentrat, vilket är dyrt och besvärligt att hantera. PharmaLundensis koncentrattorkningsenhet EWR-101 reducerar avfallsmängden dramatiskt, samt överför föroreningarna till torrt avfall. Detta kan ge stora ekonomiska besparingar i avfallshanteringen.

Problembakgrund
Rening av industriellt avloppsvatten med evaporatorer (indunstare) är en ytterst effektiv metod för att ta bort miljöskadliga föroreningar från avfallsvatten. Metoden har dock en ”achilleshäl” nämligen att processen genererar stora mängder koncentrat (flytande kemiskt avfall) som är dyrt och arbetskrävande att hantera.

Evaportorrening fungerar genom att en evaporator ångar bort vatten från avloppsvattnet varvid det bildas helt rent vatten (90-95 % av volymen) och ett koncentrat med alla föroreningar. Om man ångar bort mer än 90-95 % av vattenmängden så faller föroreningar ut på väggarna inne i evaporatortanken, vilket kräver en dyrbar rengöring. Evaporeringsprocessen måste därför avbrytas innan detta sker, när det fortfarande finns en hel del vatten kvar i avloppsvattnet. Vanligtvis blir det kvar 5-10 % av avloppsvattnets volym i form av koncentrat (flytande kemiskt avfall).

Lösning
EWR-101 arbetar med en ny, patenterad princip där den avslutande vattenreduktionen sker i slaskbehållarna. Koncentratet överförs från evaporatortanken till slaskbehållarna strax innan föroreningarna börjar falla ut. Därefter sker den avslutande evaporeringen i slaskbehållarna tills avfallet har en torrhalt på 100 %. Att föroreningarna faller ut på väggarna i slaskbehållarna gör ingen skada eftersom dessa behållare, som består av brännbar plast, destrueras i brännugnen tillsammans med det kemiska avfallet. Fördelen med EWR-101 är således att evaporeringen kan fortsätta tills allt vatten har avdunstat, vilket minskar slaskvolymen maximalt. Dessutom överförs avfallet till fast form, vilket underlättar och förbilligar hanteringen avsevärt.

Volymer
2 000 liter avfallsvatten kan reduceras till som lägst 100 liter flytande koncentrat med dagens standard evaporatorer, och till endast ca 2-20 liter fast, torrt avfall med EWR-101. Mängden avfall bestäms i slutändan av sammansättningen på avloppsvattnet.

Kapacitet
EWR-101 kan evaporera ca 10 liter koncentrat per timma. Större modeller (EWR-102 och EWR-103) kan evaporera upp till 100 liter/h.

Energiförbrukning
Omkring 650 kWh per ton vätska som förångas med EWR-101. Cirka 200 kWh per ton vätska för större modeller.

Dimensioner
100 x 70 x 90 cm för EWR-101.

Patentskydd
EWR-101 skyddas av patent i ett flertal länder inklusive Sverige.

Komponenter
* EWR-101 enhet inklusive bufferttank, pumpar, upphettningsenhet, styrenhet.
* Patentlicens, livslång för den enheten.