Investor relations

00000000016

Information om teckningsoptioner
Bolaget har vid två tillfällen emitterat units med teckningsoptioner, TO1 och TO2. Dessa berättigar till teckning av aktier vid följande tidpunkter:
TO1: 1 mars 2020 –31 mars 2020
TO2: 1 sept – 30 sept 2021

Specifika villkor för teckning kommer att fastställas inför varje teckningsperiod.