Influensa-orsakad lungsvikt

Ny, livräddande behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt
Varje vinter drabbas världen av influensaepidemier. Ofta är symptomen ganska lindriga, men ibland blir de mycket allvarliga. Spanska sjukan orsakade 50-100 miljoner dödsfall 1918-1919 och även Asiaten (57-58) samt HongKonginfluensan (68-70) resulterade i miljoner döda1. I våra dagar spreds svininfluensan 2009 och orsakade en hel del dödsfall trots modern vård. Influensavirus kan orsaka så kraftig inflammation i luftvägarna att de kollapsar, vilket inte kan åtgärdas med dagens läkemedel. Enda möjligheten är då att placera patienten i ”konstgjord lunga”2. Detta är en ytterst komplicerad teknik och det finns bara ett tiotal vårdplatser i hela Sverige. En stor influensaepidemi av en virusstam som kraftigt försämrar lungfunktionen skulle vara en mardröm och betraktas av många experter som ett av de största hoten mot mänsklighetens framtid.

PharmaLundensis utvecklar ett projekt som syftar till att motverka lungsvikt orsakad av influensasjukdom. Laboratorieförsök kommer att utföras för att utrönaom farmakologisk
modifiering av en specifik mekanism kan effektivt behandla denna lungsjukdom.Om projektet blir framgångsrikt avser vi patentera och utlicensera behandlingen till större partner.
Styrelsen bedömer att ett framgångsrikt läkemedel kommer att införskaffas och lagras av beredskapsorganisationer över hela världen som skydd mot framtida farliga influensaepidemier. Läkemedlet kan även användas av patienter som fått lungsymptom från den vanliga säsongsinfluensan.

VD Dr Staffan Skogvall: Detta är ett spännande och intressant projekt med stor potential. För att kunna ta fram ett läkemedel mot denna svåra lungsjukdom behöver man ha stor kunskap kring lungans fysiologi och patologi och angripa rätt mekanism. Jag bedömer att vi har denna kompetens i bolaget.
1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa
2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrakorporeal_membranoxygenering

Svår influensa i USA (180116)
Årets influensa är ovanligt farlig, och har orsakat 7 % av alla dödsfall bland äldre i USA den senaste månaden, enligt Centers for Disease Control and Prevention. Befintligt vaccin ger endast ett svagt skydd. Det antivirala läkemedlet Tamiflu har tveksam effekt.  Forskare har under lång tid försökt utveckla ett brett influensavaccin som fungerar mot alla stammar av influensa, hittills utan framgång.

PharmaLundensis projekt för att behandla influensa-orsakad lungsvikt har således fortsatt stor aktualitet. Vid framgång kommer en stor marknad att öppna sig.
http://www.foxbusiness.com/features/2018/01/15/flu-pocalypse-why-scientists-are-scrambling-to-make-universal-influenza-vaccine.html