VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit.
* EcoFilter® som hindrar utsläpp av antibiotika och multi-resistenta bakterier från sjukhusens avlopp.

PharmaLundensis aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Insynshandel
VD förvärvade 12 600 PharmaLundensis aktier den 16 oktober.

Erhållit registreringsbevis för Europapatent
Har nu erhållit Registreringsbevis till Europapatentet för bolagets metod att eliminera utsläpp av läkemedelsrester från sjukhus.
Ett annat viktigt EcoFilter-patent (EP 3 370 840 B1, Pharmalundensis AB) reducerar flytande kemiskt avfall (koncentrat) vid evaporatorrening. Vi bedömer att denna enkla och billiga metod kommer att generera stort intresse på marknaden. Arbete med utlicensering av teknologin pågår.

Ny info på engelsk hemsida om licensering av vår zero-concentrate technology

Insynshandel
VD förvärvade 14 103 aktier den 8 Juli.

Stämmokommuniké
Den 30 juni 2020 hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. I filen nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Stämmokommuniké 2020-06-30

Årsredovisning
PharmaLundensis årsredovisning för 2019 publiceras idag.
Årsredovisning 
Revisionsberättelse

Kallelse till årsstämma 
Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 16.00, i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelse årsstämma 2020 

Nyemission tecknades för ca 1.26 miljoner kronor
I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 421 568 units motsvarande 1 264 704 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 17 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 1.06 miljoner kronor. Units tecknades till 66 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal units. Bolagets befintliga kapital bedöms räcka för ca 1 års verksamhet. Styrelsen och VD framför ett varmt tack till alla som deltagit i emissionen!
Press 200526

Angående styrelsefrågan
Såsom beskrevs i Q1 rapporten kommer styrelsen att fyllas upp till minst fyra ledamöter och en ordförande kommer att utses i samband med Årsstämman i slutet på juni. Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut i den kommande veckan. Spotlight har dock, av något oklara skäl, inte nöjt sig med detta, utan beslutat att tillfälligt överföra PharmaLundensis aktie till observationslistan. Efter årsstämman förväntar vi att aktien återkommer till den vanliga listan.

Beslutar om företrädesemission av konvertibler samt tidigarelägger Q1 rapport
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag fredag den 24 april 2020 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor genom emission av högst 2 466 122 konvertibler, envar med ett nominellt belopp om 3 kronor (eller hela multiplar därav) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen 5 maj 2020 berättigar till 1 uniträtt, och 10 uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av en konvertibel till en teckningskurs om 3 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 5 maj 2020. Teckningstiden är 8-25 maj 2020. Konvertiblerna förfaller till betalning den 15 juni 2027. Konvertiblerna löper med 7 procent årlig ränta från och med den 15 juni 2020 till och med den 15 juni 2027 och räntan betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 149 % av investerat belopp. Konvertiblerna får utbytas (konverteras) mot nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 31 maj 2027. Konvertiblerna och uniträtterna kommer inte att noteras på marknadsplats. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 200 000 kronor. För att säkerställa att investerare skall ha tillgång till senaste finansiella information om bolaget kommer kvartalsrapport 1 att tidigareläggas och publiceras den 7 maj 2020.
Press 200424.PDF

Effektiv behandling mot Coronasmitta
Idag, då coronaviruset COVID-19 härjar i världen, vill vi påminna om PharmaLundensis projekt för att behandla lungsvikt hos patienter som drabbats av svåra luftvägsinfektioner. Som beskrevs i pressmeddelande 170630 syftar vårt projekt till att ta fram en livräddande behandling för patienter som fått en kollaps av sina lungor på grund av en epidemisk smitta. Patienterna dör eftersom lungorna inte förmår att upprätthålla syresättningen i blodet. Vårt projekt skall ta fram en behandling som motverkar denna kollaps. Alla typer av lunginfektioner förväntas kunna  behandlas, dvs både influenza, coronasmitta och annat. Som tidigare nämnts väntar detta projekt på finansiering och kommer att dras igång på allvar då bolaget tryggat den långsiktiga finansieringen. 

Djurförsök med ny testsubstans
Vi inleder nu förberedelserna för att genomföra tester för att påvisa kvicksilverutsöndrande egenskaper i djurförsök med vår nya substans. Detta är viktiga undersökningar som krävs för att påvisa att substansen har förmåga att binda och utsöndra kvicksilver även från en levande varelse. Tidigare har vi funnit att substansen har en extremt god kvicksilverbindande effekt i labb-försök. 

Positivt patentbesked i USA
PharmaLundensis har nu erhållit positivt besked för patentansökan som skyddar bolagets nya, enkla och effektiva metod för att reducera slaskproduktion vid evaporator-rening av läkemedel i avloppsvatten. Vi bedömer att metoden kan reducera slaskproduktionen med upp till 99 %, vilket gör reningsmetoden mycket mer ekonomisk. Den amerikanska patentgranskaren anser att ansökan har allt som krävs för att erhålla patent (nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet) och framför endast några mindre, formella anmärkningar.

VD Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit goda besked från USA beträffande denna EcoFilter patentansökan! Jag bedömer att det är en nyckelansökan för att skydda vårt EcoFilter system. Vidare bedömer vi att detta patent även kan vara av intresse för andra företag som sysslar med evaporator rening. Vi arbetar med en strategi för att utlicensera vårt patent, vilket skulle kunna generera betydande intäkter till bolaget.  

Läs patentskriften här: Patent 3

Problem för konkurrenters nya KOL-behandlingar
GSK har nyligen presenterat Fas 3 kliniska resultat från deras nya KOL-läkemedel Nucala (Mepolizumab), vilket är en monoklonal antikropp som hämmar IL-5 medierad inflammation. Substansen uppvisade ingen statistisk förbättring av lungfunktionen och ingen reduktion av hosta-slem. Man fann endast en 30 % reduktion av exacerbationerna (försämringsepisoderna). USA:s läkemedelsmyndighet FDA anser att den uppvisade förbättringen är så obetydlig att man överväger att blockera en registrering. AstraZenecas nya KOL-substans Fasenra (benralizumab) misslyckades helt att påvisa någon som helst statistisk förbättring. Slutsatserna man kan dra av dessa rapporter är att de stora läkemedelsbolagen inser att det finns ett stort behov av nya KOL-läkemedel, men att de mekanismer som de arbetar med är olämpliga.

I motsats till ovanstående magra resultat så lyckades PharmaLundensis unika projekt påvisa en statistisk förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebo samt en reduktion av hosta och slem på 18 % efter 4 veckors behandling i en Fas 2a studie. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att PharmaLundensis projekt kan leda fram till ett effektivt och kommersiellt framgångsrikt läkemedel mot KOL och kronisk bronkit.