VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar utsläpp av antibiotika och multi-resistenta baktierier från sjukhusens avlopp.
* CE-certifierad medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp” mot kronisk bronkit.
* Behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt.

PharmaLundensis aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Sammanfattning av bokslutskommuniké
PDF: Bokslutskommunike 2018

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 331 050 SEK (-7 368 968).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,36).
 • Soliditeten** uppgick per 2018-12-31 till 84 %.

Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 487 129 SEK (-11 648 603).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,57).

* Periodens resultat dividerat med 22 400 569 (20 280 344) utestående aktie vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen vilken registrerades 2019-01-09.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 • Genomför kemisk optimering av Iodocarb med syfte att reducera jodfrisättningen, helst ner till noll. När det är klart planeras nästa kliniska studie med den nya läkemedelskandidaten.
 • Fortsatta diskussioner med internationella läkemedelsbolag pågår med fokus på pre-licens avtal.
 • Realistiska tester av EcoFilter-systemet har genomförts. Mekaniskt har försöken utfallit väl. Reningsgrad kommer att analyseras inom kort. Kontakter med sjukvården för att sälja in systemet har inletts.
 • Ett flertal patent inom Bolagets olika projekt beviljades under året.
 • Bolaget tog in totalt 6 294 839.50 kr genom två företrädesemissioner under året.
  PDF: Bokslutskommunike 2018

Genomför kemisk optimering av IodoCarb
PharmaLundensis genomför för närvarande en kemisk optimering och vidareutveckling av Bolagets testsubstans IodoCarb. Syftet är att ytterligare reducera jodfrisättningen, helst ner till noll, samt kraftigt öka den kvicksilverbindande förmågan. Detta skulle kunna ge en ännu större förbättring av lungfunktionen för KOL-sjuka samt ännu större reduktion av hosta och slem för patienter med kronisk bronkit. Dessutom är det möjligt att andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom kan effektivt behandlas med den nya substansen.  

I en tidigare optimeringsrunda utvecklades IodoCarb novum som uppvisade en 70 % minskning av jodfrisättningen med oförändrad kvicksilverbindning (Press 180129). Minskningen bedömdes vara tillräcklig för att eliminera sköldkörtelbiverkningarna vid samma mängd IodoCarb. Det är dock sannolikt så att effekten av IodoCarb är dosberoende, och en ökad mängd substans kan därför ge en ännu större ökning av lungfunktionen och reduktion av hosta och slem. För att tillåta en dosökning måste jodfrisättningen reduceras ytterligare, helst ner till noll. Detta arbete pågår nu med målsättningen att ta fram en substans som inte släpper ifrån sig något jod alls.

Den nya substansen bedöms även kunna få en betydligt starkare kvicksilverbindande förmåga än befintligt IodoCarb, vilket skulle vara gynnsamt för patienter med KOL/kronisk bronkit. Det skulle dock även vara intressant att testa substansen på andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom (CFS/ME). Detta är en vanlig sjukdom som förekommer hos ca 40 000 människor bara i Sverige. Orsaken är okänd. Det är dock välkänt att kvicksilver försämrar cellers förmåga att producera energi i mitokondrierna, vilket är cellernas ”motor”. Det är näraliggande att tänka sig att en minskad energiproduktion i cellerna leder till att personen känner sig onormalt trött. Det kan därför vara möjligt att Bolagets substanser som ”lakar ur” kvicksilver ur kroppen kan ge patienterna kraften tillbaka. PharmaLundensis genomförde en klinisk studie med IodoCarb på detta för ett antal år sedan, som dock inte gav några positiva resultat. Men en ny substans med mycket högre kvicksilverbindande förmåga förändrar situationen. Kanske är det möjligt att påvisa en klar förbättring för dessa svårt drabbade patienter med detta nya ämne.

Mer information om detta kemiska projekt kommer att publiceras efter hand som projektet fortgår.
PDF: Press 181206

Europapatent utfärdat
Europeiska Patentverket EPO har nu utfärdat patentbrevet för IodoCarb comp. Patentet är giltigt till november 2034.

Problem för konkurrenters nya KOL-behandlingar
GSK har nyligen presenterat Fas 3 kliniska resultat från deras nya KOL-läkemedel Nucala (Mepolizumab), vilket är en monoklonal antikropp som hämmar IL-5 medierad inflammation. Substansen uppvisade ingen statistisk förbättring av lungfunktionen och ingen reduktion av hosta-slem. Man fann endast en 30 % reduktion av exacerbationerna (försämringsepisoderna). USA:s läkemedelsmyndighet FDA anser att den uppvisade förbättringen är så obetydlig att man överväger att blockera en registrering. AstraZenecas nya KOL-substans Fasenra (benralizumab) misslyckades helt att påvisa någon som helst statistisk förbättring. Slutsatserna man kan dra av dessa rapporter är att de stora läkemedelsbolagen inser att det finns ett stort behov av nya KOL-läkemedel, men att de mekanismer som de arbetar med är olämpliga.

I motsats till ovanstående magra resultat så lyckades PharmaLundensis unika projekt påvisa en statistisk förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebo samt en reduktion av hosta och slem på 18 % efter 4 veckors behandling i en Fas 2a studie. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att PharmaLundensis projekt kan leda fram till ett effektivt och kommersiellt framgångsrikt läkemedel mot KOL och kronisk bronkit.

USA patent för IodoCarb comp utfärdat
Amerikanska patentverket har nu utfärdat patent för IodoCarb comp.
Patent USA Iodocarb comp PDF

Publicering av systemansökan för EcoFilter
Patentansökan 3, som skyddar PharmaLundensis princip för rening av läkemedelsrester med evaporatorer, som har ett separat system för avloppsvatten med läkemedelsrester, som har vacuumtoaletter samt fragmenterings- och upphettningsenheter,
har nu publicerats av Europeiska Patentmyndigheten EPO : EP3395765 A1

Presentation av Bolaget på Aktiespararnas aktiekväll i Lund på torsdag 25 oktober
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-lund-25-oktokber

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid
PharmaLundensis Memorandum och Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras idag och kan laddas ner från Bolagets och Spotlight stock markets hemsida:
Memorandum PDF
Anmälningssedel PDF  (Denna fil är skrivbar på vissa datorer)

Teckningstiden av units inleds i morgon den 19 oktober och löper till och med fredag den 2 november 2018. Detta är en företrädesemission av om högst 1 063 731 units bestående av 4 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt (UR) och 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Handel med UR (uniträtter) sker 19 oktober – 31 oktober 2018. Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) kommer att ske från 19 oktober till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket. Emissionskursen är 10 kronor per unit. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna är förvaltningsregistrerade sker teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Samtliga aktieägare kommer även att erhålla ett brev med Memorandum och Anmälningssedel för teckning utan företräde de närmaste dagarna

Kvartalsrapport 2018-07-01 till 2018-09-30

Ladda ner fullständiga rapporten här: Kvartalsrapport Q3 2018

Sammanfattning
2018-01-01 – 2018-09-30 (9 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 156 079 SEK (-4 279 635).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,21).
 • Soliditeten uppgick per 2018-09-30 till 84,7 %.

2018-07-01 – 2018-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 148 361 SEK (-1 410 005).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,07).

* Periodens resultat dividerat med 21 274 621 (20 280 344) utestående aktier.

Genomför företrädesemission
PharmaLundensis styrelse har beslutat om att genomföra en nyemission för att finansiera bolagets projekt. Teckningstiden är 19 oktober till 2 november 2018. Detta är en företrädesemission om högst 1 063 731 units bestående av 4 nya aktier och 1 teckningsoption med emissionskursen 10 kronor per unit. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.6 miljoner kronor före emissionskostnader för aktierna.

Emissionsbeloppet bedöms räcka för att driva Bolagets verksamhet i 18-24 månader.

Genomför ”skarpa” tester av EcoFilter®
Det pågår för närvarande ”skarpa” tester under realistiska förhållanden med systemet. Det teknikkonsultbolag som utvecklar EcoFilter® för PharmaLundensis räkning har anslutit en personaltoalett till EcoFilter-systemet för att klargöra att det fungerar rent tekniskt/praktiskt. Även reningsförmågan hos systemet utvärderas. Detta sker genom att personer som använder toaletten häller i en tesked av vanliga sjukhusantibiotika i den efter användning, för att simulera avloppsvattnets sammansättning på sjukhus (vatten, urin/ avföring samt läkemedelsrester). Avloppsvattnet renas därefter med EcoFilter-evaporatorn (förångningsenheten). Antibiotikahalten före och efter evaporatorn analyseras för att fastställa att reningen är fullständig. Då dessa tester är färdiga, vilket bedöms ske under hösten, kommer vi att söka kontakt med sjukvården för att presentera systemet.

Utvecklade ett Säkerhetsvattenlås
PharmaLundensis har utvecklat ett bakteriesäkert s.k. Säkerhetsvattenlås baserat på en helt ny princip. Säkerhetsvattenlåset tillåter vatten att passera nedåt, men blockerar effektivt bakteriernas väg uppåt. Även dålig lukt förhindras. Detta vattenlås kommer att genomgå vidare tester samt CE-certifieras. Därefter kommer det att erbjudas sjukvården, framför allt till operationsavdelningarna på sjukhus. Vi överväger även att ta fram en produkt för vanliga konsumenter för att åtgärda dålig lukt från avloppet. Principen kommer att skyddas genom patentansökan.

Patent godkändes i Japan
Japans patentverk meddelade att PharmaLundensis ansökan avseende IodoCarb comp godkäns. IodoCarb comp består av en kombination av jodkol (som i tidigare klinisk studie befunnits ge en signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka) och perklorat (som förhindrar upptag av jod i kroppen). Kombinationen av dessa två substanser förväntas ge en god förbättring av lungfunktionen utan negativ påverkan på sköldkörteln. Patentet varar till 2038. Det nya patentet innebär att vi nu har skydd för IodoCarb comp på alla de tre största läkemedelsmarknaderna i världen (USA, Europa och Japan) samt ytterligare en del länder.

Styrelsens optionsprogram blev fulltecknat
Optionsprogrammet för styrelsens ledamöter som beslutades på årsstämman den 15 juni 2018 blev fulltecknat (700 000 optioner). En oberoende värderingsman bestämde marknadsvärdet på optionerna till 0.35 öre/st med en lösenkurs på 18.50 kronor/aktie om 3 år. 

VD förvärvade aktier
VD Dr Staffan Skogvall köpte under perioden 3 300 PharmaLundensis aktier. Sammantaget har han förvärvat 17 585 PharmaLundensis aktier under 2018.

Genomför företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner samt tidigarelägger Q3-rapport
Läs hela pressmeddelandet i PDF-format: Press 180928
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag fredag den 28 september 2018 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, att genomföra en företrädesemission av högst 1 063 731 units. Varje unit består av 4 nya aktier och 1 teckningsoption och teckningskursen per unit är 10 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 19 oktober till 2 november 2018. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.6 miljoner kronor före emissionskostnader från aktiemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs PharmaLundensis ytterligare ca 2.7 miljoner kronor. För att säkerställa att investerare skall ha tillgång till senaste finansiella information om bolaget kommer kvartalsrapport 3 att tidigareläggas och publiceras den 18 oktober 2018.

Motiv för nyemissionen
Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort hot mot människors hälsa. Sjukhusen släpper idag ut mycket läkemedelsrester, inklusive antibiotika, från sina patienter i avloppsvattnet. Detta driver fram antibiotikaresistens. Ett annat problem är att bakterier i sjukhusens avloppssystem kan gå ”baklänges” upp till operations- och vårdavdelningar genom vaskar och toaletter och smitta känsliga patienter. PharmaLundensis utvecklar EcoFilter® som är ett system som kan åtgärda samtliga dessa problem. Systemet utvärderas för närvarande avseende funktion och reningsförmåga i ”skarpa” tester. Vi håller även på att sätta ihop ett ”paket” till sjukvården bestående av unik hård- och mjukvara som PharmaLundensis har utvecklat, tillsammans med en del standardutrustning. Tester, marknadsföring, installationer samt drift kommer att kräva kapital. Intäkter förväntas från 2019.

PharmaLundensis utvecklar även ett effektivt läkemedel mot de närbesläktade lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Detta är folksjukdomar som orsakar mycket sjukdom och lidande hos hundratusentals svenskar. Av strategiska skäl fokuserar vi initialt på att ta fram en behandling mot kronisk bronkit, men behandlingen förväntas även bli effektiv mot KOL.

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

VD har förvärvat aktier
VD Dr Staffan Skogvall har de senaste dagarna köpt 3 300 PharmaLundensis aktier. Sammantaget har han förvärvat 17 585 PharmaLundensis aktier under 2018.
Insynshandel

Styrelsens optionsprogram blev fulltecknat
Optionsprogrammet för styrelsens ledamöter som beslutades på årsstämma den 15 juni 2018 blev fulltecknat (700 000 optioner). En oberoende värderingsman bestämde marknadsvärdet på optionerna till 0.35 öre/st med en lösenkurs på 18.50 kronor/aktie om 3 år. 
Pricing of warrants 31 Aug 2018 – PharmaLundensis
Styrelsen bedömer att möjligheten att kunna köpa PharmaLundensis aktier för 18.50 kronor om 3 år är förmånligt. Om man räknar med att bolaget vid denna tidpunkt har en omsättning på ca 100 miljoner kronor med en vinst på ca 20 miljoner kronor, ett p/e tal på 50-100 som snabbväxande bolag samt drygt 20 miljoner aktier så ger detta en förväntad kurs på 50-100 kronor för PharmaLundensis aktie (20 x 50-100/20 = ca 50-100 kr/aktie).

Halvårsrapport publicerad
Läs hela rapporten i PDF-format: Halvårsrapport Q2 2018
Sammanfattning
2018-01-01 – 2018-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 007 718 SEK (-2 869 630).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,14).
 • Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 78,5 %.

2018-04-01 – 2018-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 869 845 SEK (-1 653 747).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,08).

* Periodens resultat dividerat med 21 274 621 (20 280 344) utestående aktie vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen som registrerades 2018-07-27.

 • I vårens nyemission tecknades 994 277 aktier motsvarande 3 479 969,50 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 34,3 %. Bolaget fokuserar nu på projekt som ligger närmast marknadslansering.
 • EcoFilter-patent gick in i nationell fas på sju marknader.
 • Flera positiva patentbesked för KOL-projektet.
 • Genomför nu ”skarpa” tester på EcoFilter-systemet under realistiska förhållanden.
 • Planerar klinisk studie med IodoCarb novum till 40 patienter med kronisk bronkit.  
 • Söker samarbete med större partner för KOL-projektet.

Patent godkänns i Japan
Japans patentverk har nu meddelat att flertalet krav i PharmaLundensis ansökan avseende IodoCarb comp kommer att godkännas. IodoCarb comp består av en kombination av jodkol (som i tidigare klinisk studie befunnits ge en signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka) och perklorat (som förhindrar upptag av jod i kroppen). Kombinationen av dessa två substanser förväntas ge en god förbättring av lungfunktionen utan negativ påverkan på sköldkörteln. Patentet varar till 2038.
VD Dr Staffan Skogvall: Det nya patentet innebär att vi nu har skydd för IodoCarb comp på alla de tre största läkemedelsmarknaderna i världen (USA, Europa och Japan) samt ytterligare en del länder, och fler väntas. PharmaLundensis KOL-projekt har ett omfattande patentskydd:

Patentfamilj 1: (WO2009067067) Skyddar användningen av jodkol för behandling av KOL. Giltigt i de flesta länder i Europa, Kina, Japan och Ryssland. Patent giltigt i ytterligare 15 år.
Patentfamilj 2: (WO2015075111) Skyddar kombinationen av jodkol och perklorat, IodoCarb comp, för behandling av KOL utan sköldkörtelbiverkningar. Godkänt i USA, Europa, Japan, Sydafrika och Israel. Behandlas för närvarande i Kina, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland. Patent giltigt i ytterligare 20 år.
Patentfamilj 3: Skyddar det nya jodkolet, IodoCarb novum, med bättre kvicksilverbindande förmåga och mindre jodfrisättning. Lämnas in snart och kan ge skydd i 25 år.

PharmaLundensis genomför för närvarande sonderingar gentemot ett flertal större läkemedelsbolag för att klargöra om det kan vara lämpligt att sluta ett samarbetsavtal kring KOL-projektet.

Patent godkänt i Europa
Europeiska patentverket EPO har meddelat att man beviljat patent för PharmaLundensis ansökan avseende Iodocarb comp (WO2015075111). Patentet varar till 2033 och kan förlängas med ytterligare 5 år. Patentet har tidigare godkänts i USA, Sydafrika och Israel. Ansökan behandlas för närvarande i Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat blir nu godkänt på vår huvudmarknad Europa. Patentet förväntas bli användbart främst vid behandling av patienter med svår KOL, eftersom tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen. KOL-projektet är för närvarande vilande men kommer att återstartas då lämplig finansiering erhållits.

Årsredovisning för 2017 har publicerats:
Årsredovisning
Revisionsberättelse
VD har ordet i Årsredovisningen:
Det kom in rätt lite kapital i den nyligen genomförda emissionen, varför vi kommer att genomföra en justering av bolagets strategi. Den nya, effektiva KOL-behandlingen är mycket efterlängtad, och har sannolikt även störst ekonomisk potential. Det projektet har därför fram tills nu haft högst prioritet. Olyckligtvis kräver det även de största ekonomiska resurserna, och närmare 60 % av bolagets kapital brukar gå dit. KOL-projektet kommer nu att pausas och istället fokuserar vi bolagets resurser på att färdigställa EcoFilter-systemet och den medicintekniska produkten Bronkitstopp. När bolaget får intäkter från dessa projekt kommer vi att återuppta utvecklingen av det nya KOL-läkemedlet.

Paradoxalt nog kan det faktiskt vara så att detta tillfälliga stopp i KOL-projektet kan ÖKA sannolikheten för att vi i slutänden lyckas få fram ett färdigt KOL-läkemedel. Det är nämligen alltid svårt och vanskligt att genomföra långvariga och komplicerade utvecklingsprocesser enbart med riskkapital från nyemissioner. Investerare har en tendens att tappa sugen efter ett tag, och har bolaget vid den tidpunkten tagit på sig stora ekonomiska åtaganden kan det bli kris. Om vi däremot har fortlöpande intäkter från EcoFilter® och Bronkitstopp som kan finansiera KOL-projektet, blir vi inte längre beroende av upprepade nyemissioner och utvecklingen kan då gå med full fart. Jag anser att bolagets nya strategi kommer att betydligt öka möjligheten till framgång för PharmaLundensis.

Det har alltid varit vår ambition att PharmaLundensis skall bli ett ledande läkemedelsbolag för utveckling av nya, effektiva behandlingar mot lungsjukdomar. Denna målsättning ligger fast, och med ovanstående strategiska modifieringar bedömer jag att vi har goda möjligheter att nå fram till det målet!    

Avslutningsvis vill jag varmt tacka alla som tecknade aktier i nyemissionen, och även önska alla våra aktieägare en behaglig sommar!

Nyemission tecknades för ca 3,5 miljoner kronor
I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 993 453 aktier motsvarande 3 477 085 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 34,3 %. Efter emissionskostnader på ca 500 000 kr tillförs bolaget således 2 977 085,50 kr. Aktierna tecknades till 64 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Styrelse och VD önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen!
VD Dr Staffan Skogvall: Det kom in klart mindre kapital i emissionen än planerat. Vi kommer därför den närmaste tiden att fokusera på de projekt som bedöms ligga närmast marknadslansering, och som inte har så stort kapitalbehov. I vanliga fall brukar upp mot 60 % av bolagets kapital gå till att utveckla KOL-behandlingen, medan EcoFilter-projektet och behandlingen av kronisk bronkit brukar kräva betydligt mindre kapital. När bolaget fått igång en pålitlig intäktsström från dessa projekt kommer vi att återuppta utvecklingen av den nya, effektiva behandlingen mot KOL, samt att inleda försöken med den nya behandlingen mot influensa-orsakad lungsvikt.

Genom dessa åtgärder bedömer jag att befintlig finansiering räcker en bra bit in på 2019.
Läs hela pressmeddelandet i PDF-format här: Pressmeddelande 180521

Kvartalsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Läs hela rapporten i PDF-format här: Q1 Kvartalsrapport 2018

Sammanfattning

2018-01-01 – 2018-03-31 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 137 873SEK (-1 215 883).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,06).
 • Soliditeten uppgick per 2018-03-31 till 82,7 %.

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (20 280 344) utestående aktier.

 • Pågående företrädesemission blev inte fulltecknad, varför erbjudandet förlängdes till 18 maj.
 • Förberedelser pågår för två kliniska KOL-studier. Utfallet blir avgörande för betydande avtal med internationella läkemedelsbolag.
 • Flera positiva patentbesked för EcoFilter®. Genomfört omfattande laboratorietestning av systemet. Tester på sjukhus planeras inom kort.
 • Förbereder ansökan till ”Notified Body” för att registrera en medicinteknisk produkt för behandling av kronisk bronkit (CE-certifiering).

Kallelse till årsstämma (180515)
Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 juni 2018 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.
Läs hela pressmeddelandet i PDF-format här: Kallelse årsstämma 2018

EcoFilter-patent går in i nationell fas (180511)
PharmaLundensis har nu  lämnat in nationella patentansökningar för Bolagets EcoFilter-ansökan SE1551412.A1 i Europa, USA, Canada, Australien, Kina och Japan. Denna ansökan erhöll nyligen en positiv Fas2-rapport från PCT-granskare (se pressmeddelande 180227).
VD Dr Staffan Skogvall: Detta blir ett starkt och bra patent som Awapatent bedömer att andra bolag får svårt att kringgå. Vår strategi att bli ett ledande företag avseende rening av läkemedelsrester från sjukhus ligger fast.          

Patent godkänt i USA (180405)
Läs Pressmeddelandet i PDF-format här: Pressmeddelande 180405
Det amerikanska patentverket har nu beviljat patent för PharmaLundensis ansökan avseende Iodocarb comp. Patentnummer blir US9943542. Patentet varar till 2033 och kan förlängas med ytterligare 5 år. Patentet har tidigare godkänts i Sydafrika och Israel. Ansökan behandlas för närvarande i Europa, Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat har blivit godkänd på världens största läkemedelsmarknad, USA. Det glädjer mig att vår patentstrategi nu bär frukt. Patentet förväntas bli användbart främst vid behandling av patienter med svår KOL, eftersom tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen.

Positivt PCT-patentbesked för EcoFilter® (180227)
Läs Pressmeddelandet i PDF-format här: Pressmeddelande 180227
Europapatentverket EPO har nu meddelat att PharmaLundensis PCT-ansökan (WO2017/076835) som skyddar bolagets metod att kraftigt reducera slaskproduktion vid evaporeringsprocesser uppfyller samtliga krav för patent (nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet). Denna PCT-ansökan kan därmed ligga till grund för nationella patent i de flesta länder i världen. Särskilt snabbt kommer det sannolikt att gå i Europa, eftersom samma granskare brukar bedöma både PCT och EP-ansökningar. Patentansökan har tidigare även beviljats svenskt patent. PharmaLundensis patentbyrå Awapatent bedömer att detta kan bli ett starkt patent som andra bolag får svårt att kringgå.  

En annan av PharmaLundensis patentansökningar (SE 1551420A1) som skyddar användning av evaporatorer för att isolera miljöskadande ämnen i sjukhusens avloppsvatten kommer att beviljas svenskt patent den 6 mars 2018. Vi har även erhållit positiva besked för en del krav i motsvarande PCT-ansökan. I övrigt har Bolaget även lämnat in två patentansökningar som skyddar det fullständiga systemet. Dessa ansökningar har ännu inte publicerats.

VD Dr Staffan Skogvall: Vårt patentskydd för EcoFilter® blir allt starkare. Detta minskar risken för att konkurrenter tar delar av den stora marknaden för läkemedelsrening från avloppsvatten och ökar våra möjligheter att få in bra partners i EcoFilter®-projektet. Behovet av bra lösningar på problemet med läkemedelsutsläpp i avloppet är enormt. Jag ser med stor tillförsikt på EcoFilters framtid!

Bokslutskommuniké (180215)
Läs hela rapporten i PDF-format här: Bokslutskommunike 2017
Sammanfattning
Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 368 968 SEK (-921 308).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 SEK (-0,05).
 • Soliditeten** uppgick per 2017-12-31 till 82 %.

Helåret (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 648 603 SEK (-3 938 736).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 SEK (-0,21).

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (18 796 418) utestående aktier.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • Bolagets vidareutveckling av Iodocarb för att reducera jodfrisättningen blev framgångsrik. Det nya jodkolet, Iodocarb novum, ger ca 70 % mindre jodfrisättning men minst lika bra kvicksilverbindande effekt. Man kan därför förvänta sig att erhålla lika bra förbättring av lungfunktionen som i den första kliniska studien men utan sköldkörtelbiverkningar. Två nya kliniska studier med Iodocarb novum initieras under 2018. 
 • Ett EcoFilter® system har tagits fram som kan eliminera alla utsläpp av läkemedelsrester och multi-resistenta bakterier i sjukhusens avloppsvatten. Teknologin skyddas med fyra patentansökningar. Kontakt har tagits med ett flertal större aktörer inom näraliggande områden. Olika typer av finansiering övervägs. Projektet bedöms kunna generera stora framtida intäkter.
 • Utvecklingen av den medicintekniska produkten ”Bronkitstopp” mot hosta och slem vid kronisk bronkit går nu vidare. Den nya tillverkningsmetoden för högkvalitativt jodkol kommer även denna produkt till godo. Ansökan till ”Notified Body” för CE-certifiering av ”Bronkitstopp” färdigställs och lämnas in. Intresset för produkten är stort och kan resultera i betydande intäkter i närtid.
 • Med anledning av att det nya jodkolet uppvisar betydligt bättre egenskaper än det gamla har Bolaget beslutat att genomföra framtida kliniska studier med det nya jodkolet. Den påbörjade kliniska KOL-studien med IodoCarb comp har därför avbrutits och balanserade utvecklingsutgifter för denna studie har utrangerats av redovisningstekniska skäl. Detta gäller även den del som tagits upp i tidigare rapporter under 2017. Detta har påverkat resultatet negativt med 4 061 210 kr avseende den del som balanserats före 2017 och med 1 874 060 kr avseende de utgifter som balanserats i tidigare rapporter 2017.

Framgångsrik utveckling av nytt högkvalitativt Iodocarb (180129)
Läs nyheten i PDF-format här!
PharmaLundensis har under det gångna året genomfört en process för att vidareutveckla tillverkningen av Bolagets läkemedelskandidat Iodocarb för behandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Syftet har varit att kraftigt reducera jodfrisättningen från substansen med bibehållen kvicksilverbindande effekt. En sådan substans kan förväntas uppvisa den positiva effekten på lungfunktionen som erhölls i Bolagets första kliniska KOL-studie, men utan biverkningar från sköldkörteln. Denna utvecklingsprocess har nu blivit framgångsrik.

Det nya jodkolet, Iodocarb Novum, frisläpper ca 70 % mindre jod vid alla jodhalter (3, 6 och 9 %) jämfört med det gamla jodkolet, Fig 1. Den kvicksilverbindande förmågan är minst lika bra eller bättre för det nya jodkolet, Fig 2.

Fig 1: Frisättning av jod från ny och gammal typ av Iodocarb.

Fig 1

Fig 2: Kvicksilverbindning för ny och gammal typ av Iodocarb.

Fig 2

VD Dr Staffan Skogvall: Det nya jodkolet ger en kraftigt minskad jodfrisättning jämfört med det gamla jodkolet, medan det har en minst lika bra kvicksilverbindande förmåga. Jag bedömer att vi därmed har löst problemet med sköldkörtelbiverkningarna. Vi planerar att under 2018 initiera två nya kliniska studier med Iodocarb Novum. Vidare kommer den pågående kliniska studien med Iodocarb comp att avbrytas, eftersom det nya jodkolet frisätter så lite jod att tillägg av Perklorat inte behövs. Att genomföra kliniska studier med ett läkemedel som bara innehåller jodkol (utan perklorat) kommer att förenkla registreringsprocessen avsevärt. En annan fördel med det nya jodkolet är att det är möjligt att skydda som en ny patentfamilj. Vi kan därmed erhålla patent i många länder som vi idag inte har patentskydd i, och ett ännu starkare skydd i länder där vi idag har patent.

Sammanfattningsvis bedömer jag att utvecklingen av det nya högkvalitativa jodkolet Iodocarb Novum är en viktig milstolpe för KOL-projektet, och att det kan bli ”nyckeln” till projektets framgång! 

Svår influensa i USA (180116)
Årets influensa är ovanligt farlig, och har orsakat 7 % av alla dödsfall bland äldre i USA den senaste månaden, enligt Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Befintligt vaccin ger endast ett svagt skydd (ca 30 %). Det antivirala läkemedlet Tamiflu har tveksam effekt. Forskare har under lång tid försökt utveckla ett brett influensavaccin som fungerar mot alla stammar av influensa, hittills utan framgång.

PharmaLundensis projekt för att behandla influensa-orsakad lungsvikt har således fortsatt stor aktualitet. Vid framgång kommer en stor marknad att öppna sig.
http://www.foxbusiness.com/features/2018/01/15/flu-pocalypse-why-scientists-are-scrambling-to-make-universal-influenza-vaccine.html

Iodocarb comp patent godkänns i Israel (171218)
Det israeliska patentverket har nu meddelat att PharmaLundensis ansökan för Iodocarb comp (WO2015075111 ” Compositions for obtaining an improved lung function comprising activated carbon comprising adsorbed iodine and/or an adsorbed iodide salt and a sodium/iodide symporter inhibitor.”) är patenterbar. Sedan tidigare har ansökan godkänts i Sydafrika. Den granskas för närvarande på åtta andra marknader (USA, Europa, Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland). Patentskyddet varar till 2033 och kan förlängas med ytterligare 5 år.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat blir nu godkänd i sitt andra land. Det mesta talar således för att den även kommer att godkännas på övriga marknader. Detta medför att affärsplanen för Iodocarb comp, som bland annat beskrivits i Bokslutskommunikén 2017-02-16 Punkt 3, kan genomföras såsom planerat. I korthet innebär affärsplanen att PharmaLundensis utlicenserar Iodocarb comp på mindre marknader, och använder intäkter därifrån för att bygga upp registrerings- och försäljningsorganisationer på de viktigaste marknaderna. Detta syftar till att behålla kontrollen över registreringsprocessen på de stora marknaderna och därmed undvika att PharmaLundensis blir beroende av större partners, samt att optimera intäkterna.

Detta patent förväntas bli användbart även till det nya jodkolet, som snart är färdigutvecklat. Tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen, vilket kan ge möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt behandla även svårt KOL-sjuka patienter.

Insynshandel (171213)
VD Staffan Skogvall har idag förvärvat 4 900 PharmaLundensis aktier. Sammantaget har han köpt 27 411 PharmaLundensis aktier under 2017.

Godkänd Svensk Varumärkesregistrering (171122)
Patent- och registreringsverket har meddelat att man godkänt ”Bronkitstopp PharmaLundensis” som varumärke. Varumärket gäller för Grupp 5 (Farmaceutiska preparat) och Grupp 10 (Medicinska apparater och Instrument). Varumärkesregistreringen gäller i upp till 10 år. Registreringsnummer: 542356.

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis olika projekt fortsätter att utvecklas väl, och nu har namnet för den medicintekniska produkten mot kronisk bronkit godkänts. Som beskrevs i nyligen publicerade kvartalsrapport (171116) väntar vi in resultatet av pågående justering av tillverkningen av jodkol innan vi lämnar in registreringsansökan för Bronkitstopp.