VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit.
* EcoFilter® som hindrar utsläpp av antibiotika och multi-resistenta bakterier från sjukhusens avlopp.

PharmaLundensis aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Positivt patentbesked i USA
PharmaLundensis har nu erhållit positivt besked för patentansökan som skyddar bolagets nya, enkla och effektiva metod för att reducera slaskproduktion vid evaporator-rening av läkemedel i avloppsvatten. Vi bedömer att metoden kan reducera slaskproduktionen med upp till 99 %, vilket gör reningsmetoden mycket mer ekonomisk. Den amerikanska patentgranskaren anser att ansökan har allt som krävs för att erhålla patent (nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet) och framför endast några mindre, formella anmärkningar.

VD Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit goda besked från USA beträffande denna EcoFilter patentansökan! Jag bedömer att det är en nyckelansökan för att skydda vårt EcoFilter system. Vidare bedömer vi att detta patent även kan vara av intresse för andra företag som sysslar med evaporator rening. Vi arbetar med en strategi för att utlicensera vårt patent, vilket skulle kunna generera betydande intäkter till bolaget.  

Läs patentskriften här: Patent 3

Marknadsföring av EcoFilter
Bolaget genomför för närvarande en informationskampanj i ett flertal medier, inklusive Läkartidningen och Dagens Medicin: Annons

Nytt positivt PCT patentbesked för EcoFilter
PharmaLundensis har nu erhållit en ny, positiv Fas 2 rapport från PCT-myndigheten för ytterligare en PCT-ansökan som skyddar EcoFilter-systemet (Filter 2). Alla patentkrav anses uppfyllda, inklusive nyhet och uppfinningshöjd. Denna ansökan kan nu ligga till grund för nationella patent i merparten av världens länder som ingår i PCT-samarbetet.

VD Dr Staffan Skogvall: I somras kom positivt besked från PCT-myndigheten för EcoFilter patentet Filter 1, och nu kommer positivt besked för Filter 2. Bolagets patentstrategi har således varit mycket framgångsrik, och lagt en solid grund för en god intjäning på EcoFilter projektet.

Fråga om konvertibel
Det har kommit in en fråga om var man kan handla konvertibeln som emitterades i våras. Som framgick av Memorandumet kommer det dock inte att bedrivas någon officiell handel med den. Skälet är att en konvertibel är ett skuldebrev och enligt Spotlight Stock Markets regelverk går det inte att handla med skuldinstrument hos dem. I stället kommer PharmaLundensis att lösa in konvertiblerna i april 2025 med 208 % av investerat belopp. Man kan se det som att aktieägarna utfärdat ett lån med 6 års löptid till bolaget. Dock är det naturligtvis möjligt att handla konvertiblerna direkt mellan privatpersoner.

Publicering av emissionshandlingar
Teckningstiden för PharmaLundensis företrädesemission pågår till och med 1 Juli 2019. Memorandum och Anmälningssedel för teckning av units utan företräde kan laddas ner här:
Memorandum
Teckning utan företräde

Teckna online via: www.mangold.se

Årsredovisning 2018
PharmaLundensis årsredovisning för 2018 har nu publiceras och kan laddas ner här: Årsredovisning 2018. Aktieägare som önskar erhålla en tryckt årsredovisning kan beställa det på info@pharmalundensis.se

Kallelse till årsstämma
PharmaLundensis årsstämma hålles på tisdag 11 juni klockan 13.00 i bolagets lokaler i Lund. Sista anmälningsdag är 4 juni.
Kallelse årsstämma 2019
Beslut om företrädesemission
Emissionsbemyndigande
Ändring av bolagsordningen
Fullmaktsformulär årsstämma 2019

EcoFilter ger fullständig rening av antibiotika i avloppsvatten
PharmaLundensis har genomfört realistiska tester med EcoFilter systemet för att klargöra förmågan att ta bort antibiotika från avloppsvatten innehållande både urin och avföring. Utvärderingen har nu visat att EcoFilter ger en fullständig (> 99 %) eliminering av samtliga testade antibiotika*.  I testet ingick både antibiotika mot bakterier (Ciprofloxacine, Imipenem, Vancomycin, Metronidazol, Tetracyclin, Penicillin V) och mot svampinfektion (Amphotericin B).

VD Dr Staffan Skogvall: Det gläder mig att tester nu visar att EcoFilter ger en fullständig rening av antibiotika under realistiska förhållanden! Därmed öppnas vägen för att använda systemet i praktisk sjukvård. Av speciellt intresse är att vi i dessa tester använt antibiotika med mycket bred verkan, sådana som används på sjukhusens intensivvårdsavdelningar när man behandlar mycket allvarligt sjuka patienter. EcoFilter har nu befunnits kunna fullständigt rena bort även dessa bredspektrumantibiotika. Vi bedömer att sjukvården bör ha ett speciellt intresse av att förhindra utsläpp av dessa viktiga läkemedel för att förebygga resistensutveckling.

* EcoFilters renande funktion har utvärderas genom en biologisk ”bioassay”. Denna anlys går till enligt följande: Man placerar en liten testlapp med antibiotika i mitten av en odlingsskål vars yta är täckt av levande bakterier (E. Coli) eller svamp (Saccharomyces). Då antibiotika diffunderar från lappen ut mot kanterna dödar den bakterier och svamp i omgivningen. Ju högre halt antibiotika det finns i lappen, desto större diameter på ringen med döda bakterier och svampar runt testlappen blir det. I försöken impregnerades lappen med fyra lösningar: 1. Kontroll med fysiologisk saltlösning, 2. Avloppsvatten före rening, 3. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, tidig fraktion, 4. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, mittfraktion.
PharmaLundensis press 190405 PDF

Sammanfattning av bokslutskommuniké
PDF: Bokslutskommunike 2018

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 331 050 SEK (-7 368 968).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,36).
 • Soliditeten** uppgick per 2018-12-31 till 84 %.

Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 487 129 SEK (-11 648 603).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,57).

* Periodens resultat dividerat med 22 400 569 (20 280 344) utestående aktie vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen vilken registrerades 2019-01-09.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 • Genomför kemisk optimering av Iodocarb med syfte att reducera jodfrisättningen, helst ner till noll. När det är klart planeras nästa kliniska studie med den nya läkemedelskandidaten.
 • Fortsatta diskussioner med internationella läkemedelsbolag pågår med fokus på pre-licens avtal.
 • Realistiska tester av EcoFilter-systemet har genomförts. Mekaniskt har försöken utfallit väl. Reningsgrad kommer att analyseras inom kort. Kontakter med sjukvården för att sälja in systemet har inletts.
 • Ett flertal patent inom Bolagets olika projekt beviljades under året.
 • Bolaget tog in totalt 6 294 839.50 kr genom två företrädesemissioner under året.
  PDF: Bokslutskommunike 2018

Genomför kemisk optimering av IodoCarb
PharmaLundensis genomför för närvarande en kemisk optimering och vidareutveckling av Bolagets testsubstans IodoCarb. Syftet är att ytterligare reducera jodfrisättningen, helst ner till noll, samt kraftigt öka den kvicksilverbindande förmågan. Detta skulle kunna ge en ännu större förbättring av lungfunktionen för KOL-sjuka samt ännu större reduktion av hosta och slem för patienter med kronisk bronkit. Dessutom är det möjligt att andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom kan effektivt behandlas med den nya substansen.  

I en tidigare optimeringsrunda utvecklades IodoCarb novum som uppvisade en 70 % minskning av jodfrisättningen med oförändrad kvicksilverbindning (Press 180129). Minskningen bedömdes vara tillräcklig för att eliminera sköldkörtelbiverkningarna vid samma mängd IodoCarb. Det är dock sannolikt så att effekten av IodoCarb är dosberoende, och en ökad mängd substans kan därför ge en ännu större ökning av lungfunktionen och reduktion av hosta och slem. För att tillåta en dosökning måste jodfrisättningen reduceras ytterligare, helst ner till noll. Detta arbete pågår nu med målsättningen att ta fram en substans som inte släpper ifrån sig något jod alls.

Den nya substansen bedöms även kunna få en betydligt starkare kvicksilverbindande förmåga än befintligt IodoCarb, vilket skulle vara gynnsamt för patienter med KOL/kronisk bronkit. Det skulle dock även vara intressant att testa substansen på andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom (CFS/ME). Detta är en vanlig sjukdom som förekommer hos ca 40 000 människor bara i Sverige. Orsaken är okänd. Det är dock välkänt att kvicksilver försämrar cellers förmåga att producera energi i mitokondrierna, vilket är cellernas ”motor”. Det är näraliggande att tänka sig att en minskad energiproduktion i cellerna leder till att personen känner sig onormalt trött. Det kan därför vara möjligt att Bolagets substanser som ”lakar ur” kvicksilver ur kroppen kan ge patienterna kraften tillbaka. PharmaLundensis genomförde en klinisk studie med IodoCarb på detta för ett antal år sedan, som dock inte gav några positiva resultat. Men en ny substans med mycket högre kvicksilverbindande förmåga förändrar situationen. Kanske är det möjligt att påvisa en klar förbättring för dessa svårt drabbade patienter med detta nya ämne.

Mer information om detta kemiska projekt kommer att publiceras efter hand som projektet fortgår.
PDF: Press 181206

Europapatent utfärdat
Europeiska Patentverket EPO har nu utfärdat patentbrevet för IodoCarb comp. Patentet är giltigt till november 2034.

Problem för konkurrenters nya KOL-behandlingar
GSK har nyligen presenterat Fas 3 kliniska resultat från deras nya KOL-läkemedel Nucala (Mepolizumab), vilket är en monoklonal antikropp som hämmar IL-5 medierad inflammation. Substansen uppvisade ingen statistisk förbättring av lungfunktionen och ingen reduktion av hosta-slem. Man fann endast en 30 % reduktion av exacerbationerna (försämringsepisoderna). USA:s läkemedelsmyndighet FDA anser att den uppvisade förbättringen är så obetydlig att man överväger att blockera en registrering. AstraZenecas nya KOL-substans Fasenra (benralizumab) misslyckades helt att påvisa någon som helst statistisk förbättring. Slutsatserna man kan dra av dessa rapporter är att de stora läkemedelsbolagen inser att det finns ett stort behov av nya KOL-läkemedel, men att de mekanismer som de arbetar med är olämpliga.

I motsats till ovanstående magra resultat så lyckades PharmaLundensis unika projekt påvisa en statistisk förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebo samt en reduktion av hosta och slem på 18 % efter 4 veckors behandling i en Fas 2a studie. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att PharmaLundensis projekt kan leda fram till ett effektivt och kommersiellt framgångsrikt läkemedel mot KOL och kronisk bronkit.

USA patent för IodoCarb comp utfärdat
Amerikanska patentverket har nu utfärdat patent för IodoCarb comp.
Patent USA Iodocarb comp PDF

Publicering av systemansökan för EcoFilter
Patentansökan 3, som skyddar PharmaLundensis princip för rening av läkemedelsrester med evaporatorer, som har ett separat system för avloppsvatten med läkemedelsrester, som har vacuumtoaletter samt fragmenterings- och upphettningsenheter,
har nu publicerats av Europeiska Patentmyndigheten EPO : EP3395765 A1