Start - PharmaLundensis AB

Respirare Vita Est!*

Till forumet Nyhetsbrev

Nyheter

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

2015-08-21

Information om nyemission

2015-08-19

Fler positiva resultat i klinisk KOL-studie

2015-06-26

Framgångsrik testning av kommersiellt EcoFilter®

2015-06-15

Årsredovisning 2014

2015-05-25

Webbshop

VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar två projekt:

* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL

* EcoFilter® mot farlig antibiotikaresistens.

PharmaLundensis aktie handlas
Aktietorget.

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt försämrad kondition, tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

PharmaLundensis utvecklar ett nytt läkemedel mot KOL baserat på en ny verkningsmekanism. En första klinisk studie på 40 patienter med måttligt svår KOL visade en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen.

KOL-artikel: Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD

PharmaLundensis har fått tillstånd från Läkemedelsverket och Regionala Etiknämnden att genomföra en ny klinisk studie med 80 patienter med måttlig - svår KOL. Denna studie inleds snart.

EcoFilter®

Antibiotikaresistens är ett stort globalt problem. Även mycket låga halter av antibiotika i miljön kan leda till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier. Avloppsvatten från sjukhus innehåller höga halter bredspektrum antibiotika i kontakt med stora mängder bakterier, varför risken för antibiotika resistens utveckling är stor.

PharmaLundensis har utvecklat en apparat som tar bort antibiotika från urin.Tester med mänsklig urin visar att den kan ta bort mer än 99,9 % av befintlig antibiotika.

 

PharmaLundensis vision är att så fort som möjligt placera ut EcoFilter® på samtliga sjukhusavdelningar i Sverige som använder bredspektrum antibiotika. Detta skulle vara ett snabbt och effektivt sätt att i stort sett ELIMINERA utsläpp av bredspektrum antibiotika från Sveriges sjukhus, och därmed betydligt minska risken för resistensutveckling hos bakterier för dessa livräddande antibiotika.

 

Breddat patentskydd och effektivare jodkol

PharmaLundensis (publ) har erhållit positiv PCT granskning på en patentansökan (WO2014084763) som skyddar aktivt kol impregnerat med jodsalt för behandling av kronisk bronkit. Av speciellt intresse är att denna ansökan avslöjar att impregnering med 1,6 % jodsalt ger en lika effektiv kvicksilverbindning som impregnering med 8 % elementärt jod. Detta innebär att jodsalt är 5 gånger effektivare än elementärt jod, vilket PharmaLundensis använt hittills. Detta är av stort intresse då det kan minska biverkningar från sköldkörteln.

Nationella ansökningar lämnas nu in i Europa, USA, Kina, Japan och Sydkorea.

PharmaLundensis avser att i framtiden göra kliniska studier på kronisk bronkit med detta nya jodkol och att registrera ett läkemedel. Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta med slemupphostningar. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige, ofta tillsammans med KOL. Det finns idag ingen effektiv behandling.

http://prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/Internationellt-skydd/Internationell-ansokan-PCT/

 

Insynsköp

PharmaLundensis VD har de senaste veckorna köpt 13 600 aktier i bolaget över börsen.

 

Tillstånd från Regionala Etiknämnden nu klart

PharmaLundensis kommande kliniska studie "Behandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) med Joderat Aktivt Kol (Jodkol) och Kalium Perklorat" har nu fått tillstånd att genomföras av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Alla nödvändiga tillstånd för att kunna genomföra studien är därmed klara.

Vi väntar nu på att Apoteket Produktion och Laboratorier blir färdiga med tillverkning och randomisering av testsubstans och placebo. Därefter kommer den kliniska studien att inledas.

Detta är en dubbelblind, randomiserad parallell grupp studie på 80 män och kvinnor i åldersgruppen 45-75 år med moderat till svår KOL. Testcentra kommer att finnas i Lund och Solna.

 

Tillstånd erhållet från Läkemedelsverket för ny KOL-studie

PharmaLundensis AB:s (publ) har nu (141217) erhållit tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra nästa kliniska studie på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL!

Studien kommer att bli en dubbel blind randomiserad placebo kontrollerad parallell grupp studie på 80 patienter med svår - medelsvår KOL. Testsubstansen kommer att bli "modifierat" jodkol där en extra substans tillsatts till jodkolet för att blockera sköldkörtelpåverkan. Både män och kvinnor i åldern 45-75 år med svår till medelsvår KOL kan medverka.

PharmaLundensis bedömer att Regionala Etikprövningsnämnden kan lämna besked en bit in på vårkanten, och att KOL studien kan påbörjas i mitten på våren. Prövningssites kommer att finnas i Lund och Solna.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Det glädjer mig mycket att vi nu fått tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra denna KOL-studie! Vi upplever att myndigheten genomfört en noggrann och kompetent genomgång av vår ansökan, och samtidigt visat intresse för vårt unika projekt.

Jag vill också informera KOL-sjuka med intresse att deltaga i studien att det kommer att dröja några månader tills allt är förberett och klart och det är dags att anmäla sig för studien. Vid den tidpunkten kommer vi att annonsera i massmedia och på vår hemsida samt skicka ut information till prenumeranter på vårt nyhetsbrev.

 

EcoFilter® mot farlig antibiotika resistens

Antibiotikaresistens är ett stort globalt problem. Europeiska Unionen har i ett faktablad1 nyligen beskrivit att antibiotikaresistenta bakterier finns på många sjukhus i EU, att 4 miljoner patienter blir infekterade av dem varje år, och att 25 000 människor i EU dör varje år av antibiotikaresistenta bakterier.

I en rapport från World Economic Forum i Davos i fjol slogs fast att det är ett sannolikt scenario att antibiotika inom en tioårsperiod blir ineffektiva mot våra vanligaste infektioner."Vardagliga saker som ont i halsen eller ett barns skrubbade knä kan åter döda", sade Margaret Chan, generalsekreterare för Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande.

1. http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/antimicrobial_resistance_fact_sheet.pdf

Miljö

Det har nyligen visats att även mycket låga halter av antibiotika i miljön kan leda till ökad förekomst av antibiotikaresistens2,3. Då dagens reningsverk inte kan ta bort antibiotika från avloppsvattnet, kommer mycket av det som släpps ut i avloppssystemet att så småningom hamna i miljön, vilket ger en ökad risk för utveckling av antibiotikaresistenta bakterier. Dessa resistenta bakterier kan sedan komma tillbaka till människan till exempel genom rötslam som läggs på åkrar, fåglar vars avföring hamnar på fält där mat odlas och genom fisk och andra vattenlevande organismer. Redan idag är många bakterier resistenta mot "enkla" antibiotika.

2. http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158
3. http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/120/8/ehp.1104650.pdf

Sjukhus

Speciellt värdefulla antibiotika kallas för bredspektrum antibiotika då dessa dödar många olika typer av bakterier. Om det kommer in en patient med en allvarlig infektion till lasarettet sätter man in ett sådant antibiotikum. Infektioner som idag kräver bredspektrum antibiotika inkluderar hjärnhinne inflammation, svåra bukinfektioner, svår lunginflammation samt blodförgiftning. Utan effektiva antibiotika överlever inte dessa patienter!

Det är således av extra stort intresse att skydda värdefull bredspektrum antibiotika mot resistensutveckling. Det som driver utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier är långvarig kontakt mellan bakterier och antibiotika. En plats som uppvisar dessa förutsättningar är avloppssystem från sjukhus. På sjukhusens infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar används dagligen stora mängder antibiotika, och mycket är av bredspektrum typ. Efter att patienterna intagit antibiotika cirkulerar det i kroppen och utsöndras därefter vanligtvis i urinen, som i sin tur går ut i avloppet. Detta innebär att avloppsvatten från dessa sjukhuskliniker innehåller höga halter bredspektrum antibiotika i kontakt med stora mängder bakterier, varför risken för antibiotika resistens utveckling är stor.

EcoFilter®

PharmaLundensis har utvecklat en apparat som tar bort antibiotika från urin. En prototyp har byggts och tester med mänsklig urin visar att den kan ta bort mer än 99,9 % av befintlig antibiotika (se pressrelease från PharmaLundensis 2014-07-01). Tester har utförts med tre olika typer av antibiotika, och sannolikt kommer även andra antibiotika att elimineras med liknande effektivitet. Prototypen har en storlek som ungefär motsvarar en diskmaskin. Apparater av denna typ är tänkta att placeras på avdelningar med hög konsumtion av bredspektrumantibiotika, såsom infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar. Urin från avdelningarnas patienter (som vanligtvis har kateter eller använder potta) hälls i maskinen i stället för i avloppet, och så gott som all antibiotika tas bort. Kvarvarande vätska går till avloppet, medan antibiotikarester skickas till förbränning. På detta sätt fås en dramatisk reduktion av utsläpp av viktig antibiotika från dessa avdelningar.

PharmaLundensis vision är att så fort som möjligt placera ut EcoFilter® på samtliga sjukhusavdelningar i Sverige som använder bredspektrum antibiotika. Detta skulle vara ett snabbt och effektivt sätt att i stort sett ELIMINERA utsläpp av bredspektrum antibiotika från Sveriges sjukhus, och därmed betydligt minska risken för resistensutveckling hos bakterier för dessa livräddande antibiotika.

Utveckling av kommersiellt EcoFilter®

Tillverkningen av "kommersiellt" EcoFilter® utvecklar sig väl. Apparaten bedöms bli färdig om ett par månader. Därefter kommer den att placeras på en sjukhusavdelning med hög förbrukning av bredspektrumantibiotika. Personalen på avdelningen kommer att utbildas i hur EcoFilter® skall skötas. Det kommer att bli mycket enkelt att handha apparaten. Maskinen får stå på avdelningen i någon månad, och under tiden får PharmaLundensis rapporter om hur den fungerar, hur enkel den är att använda och liknande. Denna information kommer att ligga till grund för eventuella modifieringar av maskinen. Det kommer även regelbundet att tas prover på avflödesvattnet från maskinen, för att säkerställa att antibiotikaelimineringen uppnår önskad nivå (>99 %). Sjukhus som är intresserade av maskinens antibiotika eliminerande effekt, och som önskar testa EcoFilter® har redan hört av sig. Efter eventuella modifieringar kommer EcoFilter® att CE certifieras. Detta kommer att gå snabbt utan större byråkrati, eftersom det inte rör sig om medicin-teknik utan en vattenreningsprodukt. Därefter är det dags att påbörja försäljning av EcoFilter®.

Den första granskningsrapporten beträffande EcoFilter® utföll negativt. PharmaLundensis patentombud bedömer dock att med en modifiering av kraven i ansökan kan det vara möjligt att erhålla en positiv granskningsrapport i nästa fas. En PCT ansökan kommer att lämnas in inom kort.

Marknad

Stora mängder bredspektrum antibiotika används främst på avdelningar för infektionssjukdomar, intensivvård, akutvård, kirurgi och ortopedi. Dessa brukar utgöra ca 5-10 avdelningar på ett medelstort lasarett. I Sverige finns omkring 70 sådana sjukhus, vilket innebär en total marknad för EcoFilter® på 350 - 700 avdelningar i landet. I hela Europa är antalet ca 50 gånger fler. Även i övriga delar av världen släpper sjukhus ut stora mängder antibiotika i miljön.

Jämförelse med andra metoder mot antibiotika resistens

Det pågår både i Sverige och internationellt en rad projekt för att reducera utsläpp av antibiotika. Såvitt vi känner till syftar alla till att förbättra reningsprocessen i reningsverken genom diverse olika metoder. Vissa förespråkar till och med att lägga till ett fjärde steg i alla reningsverk, vilket skulle bli både dyrt och ta lång tid att bygga.

Det finns flera problem med att försöka rena bort antibiotikan först vid reningsverken. Vid denna tidpunkt har antibiotikan spätts ut i mycket stora volymer vatten och blandats med en rad andra ämnen, vilket gör antibiotika borttagningen praktiskt svårt att genomföra. Ett annat stort problem är att under tiden som antibiotikan förflyttas från sjukhusets avloppssystem tills det når reningsverket flera kilometer bort befinner sig antibiotikan hela tiden i direkt kontakt med myriader av bakterier, vilket kan driva fram antibiotikaresistens. De resistenta bakterierna kan sedan komma upp till människor genom exempelvis råttor och insekter. Även servicepersonal som går ner i avloppssystemen kan få med sig resistenta bakterier upp till ytan. Läckande avloppsrör kan också släppa ut resistenta bakterier. 

Alla dessa problem kan undvikas genom att eliminera antibiotikan redan innan urinen nått avloppet. EcoFilter® är extremt effektivt och kan installeras snabbt på sjukhusavdelningar till minimala kostnader.

Framtida omsättning och resultat av EcoFilter®

Det bör inledningsvis noteras att beräkningarna baseras på att styrelsen anser att EcoFilter® är en överlägsen metod (effektiv, billig och snabbinstallerad) för att bekämpa utveckling av antibiotika resistens orsakad av sjukhusutsläpp av bredspektrum antibiotika och att sjukvårdshuvudmännen efter tester bedöms dela denna uppfattning.

För räkenskapsåret 2015 planerar Bolaget att avsluta utvecklingen av EcoFilter® och CE-certifiera den, att bedriva marknadsföring av produkten samt att placera ut 15-20 provanläggningar på ett antal sjukhus i Sverige. Efter en tids testning kommer landstingen att erbjudas EcoFilter® till relevanta avdelningar, samt att teckna serviceavtal. Målsättningen är en omsättning på 8-10 miljoner kronor med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) i intervallet 3-4 miljoner kronor.

Under 2016 bedöms sjukvårdshuvudmännen fullt ut ha tagit till sig fördelarna med EcoFilter®, och att man därför kommer att vilja installera det på flertalet relevanta kliniker i landet. PharmaLundensis bedöms under det året placera ut 250 - 500 enheter, med en omsättning på 100-200 miljoner kronor och ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 25-50 miljoner kronor. Under detta år kommer även PharmaLundensis att påbörja försäljning i Norden och övriga EU- länder. Europeiska kommissionen har ett helt program för att motverka utveckling av antibiotika resistens. Det är fullt möjligt att kommissionen i framtiden beslutar om ett förbud mot att släppa ut bredspektrum antibiotika från sjukhus. Detta skulle i ett slag mer än 10-dubbla marknaden för EcoFilter®. Om PharmaLundensis kan ta en betydande del av denna marknad kan det ge mycket stora intäkter. Beträffande övriga världen är det sannolikt bäst att sluta avtal med ett eller flera multinationella bolag som arbetar inom "Clean Tech" och utnyttja deras distributionsnät. På så sätt kan man uppnå en snabb penetration av övriga stora marknader i världen. Såväl omsättning som resultat förväntas öka ytterligare under 2017 till följd av försäljning på fler marknader.

Underskottsavdrag

Bolaget PharmaLundensis har varit aktivt sedan 2007, och har bland annat utvecklat jodkol till ett potentiellt läkemedel, genomfört en framgångsrik klinisk studie på KOL-sjuka samt utvecklat EcoFilter®. Detta har krävt betydande investeringar, och bolaget har efter 2014 ett underskottsavdrag på drygt 28 miljoner kronor. När EcoFilter® börjar generera vinst bör de första 28 miljonerna därför bli skattefria.

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Bakgrund

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt tilltagande andnöd, försämrad kondition, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige. Det är väletablerat att rökning kraftigt ökar risken för att drabbas av KOL, men det är oklart vad det är i cigarettröken som skadar lungorna.

Hypotes

PharmaLundensis projekt baseras på hypotesen att cigarettrökens innehåll av kvicksilver har en central betydelse för sjukdomsutvecklingen. PharmaLundensis grundare och VD Dr Staffan Skogvall har i sin forskning visat att så kallade NeuroEpiteliala Endokrina (NEE) celler frisätter en viktig avslappnande faktor (EpDRF) som normalt håller luftvägarna öppna1. Enligt hypotesen sjunker frisättningen av denna faktor då kvicksilver lagras i lungorna, medan PharmaLundensis läkemedelskandidat jodkol kan återställa den normala halten av EpDRF genom att minska lungornas kvicksilverhalt vilket förbättrar lungfunktionen.

1. Skogvall S, Korsgren M, Grampp W. Evidence that neuroepithelial endocrine cells control the spontaneous tone in guinea pig tracheal preparations. J Appl Physiol. 1999 Mar;86(3):789-98.

Framgångsrikt genomförd klinisk KOL-studie med jodkol

PharmaLundensis har genomfört en klinisk studie på 40 KOL-patienter som testade jodkol. Artikeln som beskriver de framgångsrika resultaten i studien publicerades i den internationella lungmedicinska tidskriften Respiratory Medicine och heter ?Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD?. Jodkol gav en statistiskt säkerställd (p=0.03*) förbättring av FEV1 baseline på 130 ml jämfört med placebo. En grupp på sex patienter (=High Responders) fick en kraftigt förbättrad lungfunktion (FEV1 baseline) på i genomsnitt 215 ml, och några fick en ökning med nästan 400 ml. Korrelationsstatistiska beräkningar visar en höggradigt säkerställd korrelation (p=0.0020**) mellan FEV1 baseline och FEV1 post-bronchodilator, samt en statistiskt säkerställd korrelation (p=0.0328*) mellan FEV1 baseline och FEV1 post-bronchodilator post-exercise. Den enda påtagliga biverkningen var förändring av sköldkörtelhormonerna hos en del patienter i jodkol gruppen.

Modifiering av jodkolbehandlingen

För att reducera påverkan på sköldkörteln, men bibehålla den goda lungförbättrande effekten, avser PharmaLundensis att i nästa kliniska KOL-studie använda "modifierat" jodkol. Modifieringen avser tillägg av ett ämne, kalium perklorat, som skall motverka sköldkörtelpåverkan genom att blockera kroppens jodpump. Detta kan ge flera fördelar:

1. Det möjliggör långtidsbehandling med jodkol.

2. Det möjliggör doshöjning.

3. En hög dos jodkol har potential att ge en så stor förbättring av lungfunktionen att det inte behövs några andra KOL-läkemedel.

PharmaLundensis nya patentansökan för att skydda det ?modifierade? jodkolet som skall ha mindre påverkan på sköldkörteln fick en positiv granskningsrapport från PRV (Patent- och Registreringsverket). Granskaren ansåg att samtliga patentkrav uppvisar nödvändiga patenterbarhetskriterier i form av Nyhet, Uppfinningshöjd och Industriell tillämpbarhet. En uppföljande PCT-ansökan lämnades in, och skulle även den bli positiv (vilket vårt patentombud bedömer som mycket troligt) kan den ansökan ligga till grund för nationella patent i så gott som alla länder i världen. Modifieringen av jodkolet innebär att man lägger till ett ämne som heter kalium perklorat. Detta ämne blockerar den så kallade jodpumpen, som suger upp jod i kroppen och bedöms kunna medföra att jodkol kan ges utan biverkningar från sköldkörteln. Denna patentansökan kan bli av stort kommersiellt värde:

1. Den förlänger patentskyddet för jodkol med 5 år till 2033.
2. Den ökar uppfinningshöjden på patentskyddet genom tillägg av perklorat.
3. Den tillåter att PharmaLundensis söker patent i stort sett i alla länder i världen (patentskydd för jodkol finns i EU, Japan, Kina och Ryssland).

Nästa kliniska KOL-studie (KOL-2)

Nästa KOL studie genomförs vid två testcentra, Lund och Solna. Den blir en dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad klinisk studie på 80 patienter med svår - medelsvår KOL. Både män och kvinnor i åldern 45 - 75 år kan ingå. Modifierat jodkol, dvs jodkol + kalium perklorat för att blockera sköldkörtelpåverkan kommer att användas. Det viktigaste testet blir lungfunktionsmätning med spirometri. Utöver detta undersöks även arbetsförmåga, livskvalitet samt ett antal laboratorieprover. Det blir också av stort intresse att klarlägga om perklorat kan blockera sköldkörtelbiverkningen utan att reducera den förbättrade lungfunktionen.

Framtiden

Efter en framgångsrik studie med "modiferat" jodkol planeras en dosutvärderingsstudie för att fastställa maximal dos med minimala biverkningar. Därefter vidtar Fas 3 studier på fler patienter. Försäljning till marknaden av Jodkol skulle kunna påskyndas betydligt om Jodkol uppvisar så bra resultat att det beviljas "stegvis registrering" av myndigheterna.

"Stegvis registrering" av jodkol

Inom EU och Sverige håller man på att utreda så kallad "stegvis registrering" av läkemedel. Detta innebär att företag som utvecklar angelägna läkemedel i vissa fall kan få dem godkända i ett relativt tidigt skede, såsom efter en framgångsrik Fas 2 studie. Företagen kan därefter använda inkomster från försäljning av läkemedlet till att finansiera fortsatta kliniska studier. På så sätt kan kapitalbehovet under utvecklingsfasen reduceras betydligt, och läkemedlet nå marknaden snabbare.

Om "modiferat" jodkol beviljas "stegvis registrering" kan läkemedlet snabbt nå marknaden, och PharmaLundensis kapitalbehov för kommande studier kan minskas dramatiskt.


 

 

 

EcoFilter

Positiva testresultat med EcoFilter!

PharmaLundeniss apparat EcoFilter, som eliminerar antibiotikautsläpp från sjukhusavdelningar, har nu visat sig eliminerar i stort sett all antibiotika (>99,9 %) även i mänsklig urin. Organisationen "Skånes Hav och Vatten" har uttryckt ett klart intresse för PharmaLundensis projekt. PharmaLundensis bedömer att det kan vara möjligt att redan till våren börja placera ut EcoFilter på sjukhus. Detta kan ge en kraftig minskning av utsläpp av antibiotika, och en minskad risk för resistensutveckling. Vidare är det möjligt att det kan ge betydande inkomster till PharmaLundensis, som i framtiden kanske kan finansiera bolagets läkemedelsprojekt genom inkomster från EcoFilter.

Läs mer här!

Antibiotika resistens

Antibiotikaresistens är ett stort globalt problem. Europeiska Unionen har i ett faktablad1 nyligen beskrivit att antibiotikaresistenta bakterier finns i många sjukhus i EU, att
4 miljoner patienter blir infekterade
av dem varje år, och att 25 000 människor i EU dör varje år av antibiotikaresistenta bakterier.

1. http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/antimicrobial_resistance_fact_sheet.pdf

Miljö
Det har nyligen visats att även låga halter av antibiotika i miljön kan leda till ökad förekomst av antibiotikaresistens2,3. Då dagens reningsverk inte kan ta bort antibiotika från avloppsvattnet, kommer det som släpps ut i avloppssystemet att så småningom hamna i miljön, vilket ger en ökad risk för utveckling av antibiotikaresistenta bakterier. Dessa resistenta bakterier kan sedan komma tillbaka till människan till exempel genom rötslam som läggs på åkrar, fåglar vars avföring hamnar på fält där mat odlas och genom fisk och andra vattenlevande organismer.

2. http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158
3. http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/120/8/ehp.1104650.pdf

Sjukhus
Speciellt värdefulla antibiotika kallas för bredspektrum antibiotika, och dessa dödar många olika typer av bakterier. Om det kommer in en allvarligt sjuk patient till lasarettet hinner läkaren inte bestämma exakt vilket typ av bakterie som orsakar sjukdomen, utan man sätter då in ett antibiotikum med mycket bred verkan, som dödar de flesta bakterier. Om den sjukdomsorsakande bakterien skulle vara resistent mot detta antibiotikum är det katastrofalt, eftersom det då finns risk för att patienten avlider.

Det är även så att redan idag är många bakterier resistenta mot "enkla" antibiotika och att det krävs ett avancerat bredspektrum antibiotikum för att kunna bekämpa infektionen på ett effektivt sätt.

Infektioner som idag kräver bredspektrum antibiotika på sjukhus inkluderar till exempel hjärnhinne-inflammation, svåra bukinfektioner, svår lunginflammation och blodförgiftning. Utan effektiva antibiotika överlever inte dessa patienter!

Det är således av extra stort intresse att skydda värdefull bredspektrum antibiotika mot resistensutveckling. Det som driver utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier är långvarig kontakt mellan bakterier och antibiotika. En plats som uppvisar dessa förutsättningar är avloppssystem från sjukhus. På sjukhusens infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar används dagligen stora mängder antibiotika, och mycket är av bredspektrum typ. Efter att patienterna intagit antibiotika går det runt i kroppen och utsöndras därefter vanligtvis i urinen, som i sin tur går ut i avloppet. Detta innebär att avloppsvatten från dessa sjukhuskliniker uppfyller kraven för utveckling av antibiotikaresistens; höga doser bredspektrumantibiotika i kontakt med stora mängder bakterier.

PharmaLundensis vision är att så fort som möjligt placera ut EcoFilter enheter på samtliga sjukhusavdelningar i Sverige som använder bredspektrum antibiotika. Detta skulle vara ett snabbt och effektivt sätt att i stort sett ELIMINERA utsläpp av bredspektrum antibiotika från Sveriges sjukhus, och därmed betydligt minska risken för resistensutveckling av dessa viktiga antibiotika!

EcoFilter
PharmaLundensis har utvecklat en apparat som tar bort antibiotika från urin. En prototyp har byggts och tester med mänsklig urin visar att den kan ta bort mer än 99,9 % av befintlig antibiotika. Prototypen har en storlek som ungefär motsvarar en diskmaskin. Apparater av denna typ är tänkta att placeras på infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar, som har hög användning av bredspektrumantibiotika. Urin från avdelningarnas patienter (som vanligtvis har kateter eller använder potta) hälls i maskinen i stället för i avloppet, och så gott som all antibiotika tas bort. Kvarvarande vätska går till avloppet, medan antibiotikarester skickas till förbränning. På detta sätt fås en dramatisk reduktion av utsläpp av viktig antibiotika från dessa avdelningar, vilket reducerar risken för utveckling av bredspektumaresistens hos bakterier i avloppssystem och miljö.

Effekt av EcoFilter på en djupblå vattenlösning. Efter rening är lösningen helt klar!

Utvärdering av EcoFilters antibiotika eliminerande funktion genom en "bakteriell bioassay" beskrivs här!

Hemmet
Den största mängden antibiotika i Sverige konsumeras i hemmet, till exempel för behandling av halsfluss, öroninflammation osv. Dessa antibiotika har inte lika bred antibakteriell effekt, och är kanske därför inte lika viktiga som bredspektrumantibiotika. Å andra sidan är det synd om bakterierna blir resistenta mot dessa "enkla" antibiotika, eftersom man då måste behandla dessa vanliga infektioner med allt mer avancerade antibiotika, som bakterierna så småningom också kan bli resistenta emot. Det skulle vara möjligt att hindra utsläpp av "vanliga" antibiotika i naturen om patienterna får med sig hem urinflaskor tillsamans med penicillinet. Patienterna kan sedan, när de blivit friska, lämna in urinen på ett centralt uppsamlingsställe där man renar urinen genom en större EcoFilter enhet. På så sätt kan en dramatisk reduktion av utsläppen av all antibiotika i landet uppnås. Dock kan förstås en del personer uppleva obehag att ha urin stående hemma. Men om man tänker på konsekvenserna av antibiotika resistens, dvs att idag "enkla" infektioner kan döda oss i framtiden, är det kanske värt att offra lite på bekvämligheten! Dessutom är det naturligtvis fullt möjligt att varje dag lämna in urinflaskorna till återvinninscentral, om man inte vill ha dem hemma.

PharmaLundensis önskan är att kunna eliminera utsläpp av alla typer av antibiotika i Sverige! Då det rör sig om betydligt fler patienter än på sjukhusen, kommer det att blir en större logistisk utmaning. Men de flesta håller nog med om att det är livsviktigt att behålla fungerande antibiotika, och att Sverige därför måste göra allt i vår makt för att uppnå detta!

Patent och Varumärke
Patentansökan för EcoFilter har lämnats in, och vi bedömer att det finns goda möjligheter att skydda det. Svar från granskare förväntas under hösten. Bolaget har även lämnat in Varumärkesregistrering för EcoFilter PharmaLundensis i EU.

Övrigt
Notera att EcoFilter aldrig kommer i direkt kontakt med patienter. varför den inte kommer att klassas som en medicinsk-teknisk produkt. Snarare kommer den att kategoriseras som en produkt för rening-återvinning. Detta kommer att BETYDLIGT reducera regelverket, och underlätta introduktionen av apparaten i sjukhusmiljö.

Med anledning av en fråga vill vi upplysa om att kontrollförsök med Ciprofloxacin visade att ämnet hade lika god bakteriedödande effekt både i vatten och urin innan det renats i EcoFilter enheten.

 

Uppdatering om EcoFilter

* EcoFilter använder en unik metod mot utveckling av antibiotika resistens.

* EcoFilter är effektivt, billigt och snabbinstallerat på sjukhus.

* Det finns ett klart intresse från ett flertal experter för EcoFilter.

* Kommersiellt EcoFilter klart våren 2015.

* Marknad för EcoFilter bedöms till ca 500 filter i Sverige, 50 gånger fler i EU och ytterligare många fler i övriga länder i världen.

* Framtida omsättning och resultat bedöms enligt följande:

2015: Omsättning 8-10 miljoner kr, resultat före avskrivningar (EBITDA) ca 3-4 miljoner kr.

2016: Omsättning 100-200 miljoner kr, resultat före avskrivningar (EBITDA) 25-50 miljoner kr.

2017: Såväl omsättning som resultat förväntas öka ytterligare till följd av försäljning på fler marknader.

* PharmaLundensis har ett underskottsavdrag på drygt 23 miljoner kronor. Detta innebär att de första 23 miljonerna i vinst blir skattefria.

* Styrelsen överväger att knoppa av EcoFilter i ett eget bolag. Dock bör detta ske först efter att PharmaLundensis underskottsavdrag utnyttjats till fullo.


Läs mer här!

 

 

 

________________________________________________________________________

*Att Andas är att Leva!

http://www.pharmalundensis.se/download/file/181/


Hemsida från Internetavdelningen | Cookies