Kronisk bronkit

Bakgrund
Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta, slem
i bröstet och harklingar. Många känner sig besvärade när de ideligen måste harkla sig. Bronkit kan förebåda den allvarligare sjukdomen KOL. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige ofta tillsammans med KOL. Det finns idag ingen effektiv behandling. Rökstopp kan möjligen lindra besvären.

Nytt och effektivare jodkol
PharmaLundensis har utvecklat en variant av jodkol som
passar för behandling av kronisk bronkit. Detta jodkol beskrivs i patentansökan WO2014084763 som gått in i nationell fas i EU, Kina, Japan och Sydkorea. Patentet blev nyligen godkänt i Japan. Av speciellt intresse är att denna ansökan avslöjar att impregnering med 1,6 % jodsalt ger en lika effektiv kvicksilverbindning som impregnering med 8 % elementärt jod. Detta innebär att jodsalt är minst 5 gånger effektivare än elementärt jod.

Registrering som medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp”
PharmaLundensis avser att registrera den nya, effektivare typen av jodkol som en medicinteknisk produkt för behandling av kronisk bronkit (CE-certifiering). Grundläggande för registreringen är att substansen inte har huvudsaklig farmakologisk, metabol eller endokrinologisk funktion (då den i så fall skulle klassas som ett läkemedel), utan i stället bedöms verka genom att binda kvicksilver i tarmen. Regulatoriskt arbete för att CE-certifiera substansen pågår och bedöms bli färdigt Q3 2017. CE-certifiering för en medicinteknisk produkt möjliggör försäljning i hela EU. Namnet på den medicintekniska produkten planeras bli ”Bronkitstopp”.

Försäljning
Substansen planeras initialt att säljas i egen Webbshop. Det kan även bli aktuellt med försäljning genom en eller flera apotekskedjor samt i andra europeiska länder och Japan. Denna produkt kan snabbt komma ut på marknaden eftersom det inte är nödvändigt att visa på konklusiv effekt genom stora kliniska studier för medicintekniska produkter. Patienterna kan själva testa och bedöma om de upplever positiv verkan. Patienter skall ta en kapsel dagligen. CE-certifiering för en Medicinteknisk produkt gäller i hela EU. Planerad försäljningsstart slutet av 2017.

Patent
Nationella patentansökningar har lämnats in i Europa, Kina, Japan och Sydkorea. Patent har nyligen beviljats i Japan.