EcoFilter®

 

IMG_2351_frilagd

EcoFilter® Modell 101.

Miljö
Dagens reningsverk kan inte ta bort antibiotika från avloppsvattnet, utan det som släpps ut i avloppssystemet hamnar i miljön. Detta leder till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier1,2 som senare kan smitta människor med farliga infektioner. Antibiotikaresistenta bakterier finns på många sjukhus i EU, fyra miljoner patienter blir infekterade av dem varje år och de orsakar
25 000 dödsfall3. Om det sprids resistenta bakterier i naturen finns det risk för att vardagliga saker som ont i halsen eller ett barns skrubbade knä åter kan döda, enligt WHO.
1.  http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158
2. http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/120/8/ehp.1104650.pdf
3. http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/antimicrobial_resistance_fact_sheet.pdf

Sjukhus
Svenska sjukhus släpper varje år ut tonvis av antibiotika i naturen. Inlagda patienter med infektioner behandlas med antibiotika i höga doser. Denna antibiotika utsöndras i urinen, går ut i avloppet, passerar genom reningsverken och hamnar i naturen. Speciellt bekymmersamt är att patienter på sjukhus ofta behandlas med bredspektrumantibiotika, vilket är den viktigaste formen av antibiotika. Det skulle vara mycket allvarligt om dessa antibiotika blev verkningslösa.

Antibiotika måste stoppas vid källan!
Det verkar närmast vara en naturlag att när det finns ständig kontakt mellan antibiotika och stora mängder bakterier så dyker det ALLTID upp antibiotikaresistens. Man kan därför vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier i avloppssystemen på alla svenska sjukhus. Det enda som förhindrar att dessa bakterier tar sig upp till vårdavdelningarna och patienterna är vattenlåsen.  Om något vattenlås torkar ut, till exempel i en golvbrunn, blåser det upp dålig lukt och då kan bakterierna följa med. Dessutom finns det sannolikt antibiotikaresistenta bakterier i sköljrummets vask, där urinpåsar normalt töms ut. Även om det används bakteriedödande rengöringsmedel i vasken är det omöjligt att döda alla bakterier i vattenlåset, där det finns tjocka avlagringar och beläggningar. Om det brukar gå antibiotika genom vattenlåset kan man vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier där. När det sedan spolas med kranen kan det stänka upp antibiotikaresistenta bakterier i rummet.

Ytterligare problem uppstår på vägen från sjukhusets avloppssystem tills avloppsvattnet når reningsverket flera kilometer bort. Under hela denna tid befinner sig antibiotikan i direkt kontakt med myriader av bakterier, vilket driver fram antibiotikaresistens. De resistenta bakterierna kan sedan komma upp till människor med exempelvis råttor och insekter. Även servicepersonal som går ner i avloppssystemen kan få med sig resistenta bakterier upp till ytan. Läckande avloppsrör kan släppa ut resistenta bakterier. Efter kraftiga regn kan avloppssystemet översvämmas så att det sköljs ut antibiotikaresistenta bakterier i avloppsbrunnar och toaletter.

ANTIBIOTIKA FÅR ALDRIG KOMMA UT I AVLOPPSSYSTEMET, UTAN MÅSTE STOPPAS VID KÄLLAN!

EcoFilter® förhindrar att antibiotika kommer i kontakt med bakterier i avloppet.
PharmaLundensis har utvecklat EcoFilter® för att eliminera antibiotikautsläpp från patienter som är inlagda på sjukhus. Filtret tar bort mer än 99 % av antibiotikaresterna i urinen så att den ”resturin” som pumpas ut i avloppet är i stort sett helt ren. Därmed elimineras risken för att det skall utvecklas antibiotikaresistenta bakterier i sjukhusens avlopp och vattenlås. EcoFilter® är en unik metod för att enkelt, snabbt och effektivt åtgärda detta stora hot mot människors hälsa.

Ett filter har kapacitet att rena 50 liter vätska per dygn, vilket räcker för att hantera urin från samtliga patienter på en normalstor sjukhusavdelning. Genom att använda EcoFilter® på samtliga avdelningar i Sverige med hög användning av bredspektrum-antibiotika kan man snabbt eliminera utsläpp från dessa avdelningar. EcoFilter® testas på sjukhus under hösten.

Så vitt vi känner till, finns det idag ingen annan metod än EcoFilter® som enkelt, snabbt och effektivt kan eliminera antibiotikautsläpp i naturen från patienter på Sveriges sjukhus. Fler konkurrensfördelar för EcoFilter® bedöms vara möjlighet till patentskydd, teknologisk höjd vilket gör konceptet svårt att kopiera, samt ”first to market”.

Effekt av EcoFilter på en djupblå vattenlösning. Efter rening är lösningen helt klar!

Effekt av EcoFilter på en djupblå vattenlösning. Efter rening är lösningen helt klar. Filtret tar bort antibiotika med lika stor effektivitet.


Utvärdering av EcoFilters antibiotika-eliminerande funktion genom en ”bakteriell bioassay” beskrivs här!

Patent
PharmaLundensis har två patentfamiljer som skyddar EcoFilter. Det förefaller som patentskyddet blir starkt, då vi nyligen erhållit positiva besked i bägge patentfamiljerna.

Patentfamilj 1: Patent- och registreringsverket (PRV) har nyligen informerat att de beviljar patent i Sverige för denna ansökan. Även internationell PCT-ansökan är inlämnad. Granskningsrapport förväntas snart.

Patentfamilj 2: Positiv PCT granskningsrapport har nyligen erhållits för ett antal metodkrav. Denna ansökan kan ligga till grund för nationella patent i flertalet länder i världen.

Marknad
Stora mängder bredspektrumantibiotika används främst på avdelningar för infektionssjukdomar, intensivvård, akutvård, kirurgi och ortopedi. Dessa brukar utgöra ca 5 – 10 avdelningar på ett medelstort lasarett. Det finns ca 100 sjukhus i Sverige, och ca 10 000 i övriga Europa. Styrelsen bedömer att det är möjligt placera ut EcoFilter® på relevanta avdelningar för ca 10 – 20 miljoner kronor per sjukhus. Räknat med en vinstmarginal på ca 10 % så kan PharmaLundensis således göra en vinst på 100 – 200 miljoner i Sverige och 10 – 20 miljarder i övriga Europa (10 – 20 miljoner kr /sjukhus x 100 x 10 % = 100 – 200 miljoner kronor i Sverige och 10 – 20 miljoner kr /sjukhus x 10 000 x 10 % = 10 – 20 miljarder kronor i övriga Europa).
Stora intäkter kan även erhållas till exempel i USA och Asien. Dessutom kommer EcoFilter® att kräva fortlöpande service och underhåll vilket genererar löpande intäkter. Under de första åren riktas marknadsföringen huvudsakligen
mot den nordiska marknaden. Därefter bedöms ytterligare expansion främst ske internationellt.

Konkurrenter
Det finns idag, så vitt vi vet, inga företag som säljer ett effektivt system för att ta bort antibiotika från patienters urin. Skulle någon vilja lansera det får de utveckla en egen
teknologi, eftersom EcoFilter® skyddas av patent.

Reningsförmågan hos EcoFilter® uppfyller alla krav.
Undersökningar för att klargöra kapaciteten hos EcoFilter®att ta bort antibiotika i urin från patienter som behandlas med mycket höga doser bredspektrumantibiotika har nu genomförts. Testerna visade:

* att ”rå” urin från dessa patienter innehöll extremt mycket antibiotika med en mycket uttalad antibakteriell effekt. Således har inte antibiotikan brutits ner i nämnvärd utsträckning då den passerat genom kroppen.

* att urin som behandlats med EcoFilter®fullständigt saknade antibakteriell effekt – all antibiotika hade blivit eliminerad.

* att EcoFilter® fullständigt uppfyller alla önskvärda reningskrav.

Vid dessa tester utvärderades den antibakteriella effekten genom en biologisk bio-assay där den bakteriedödande effekten av urinen på bakterier som växer på odlingsplattor bestämdes. Följande bredspektrumantibiotika ingick i testet: Bensylpenicillin, Cefotaxim, Cefuroxim, Cloxacillin, EryMax, Flagyl, Rimactan, Bactrim och Tazpcin.

Med hänsyn till den allvarliga situationen med ökande risk för antibiotikaresistenta bakterier kommer sjukvården i hela världen att tvingas att minska utsläpp av antibiotika i avloppet. Ingen annan metod är mer lämpad för detta än EcoFilter®! PharmaLundensis upplever ett stort intresse från sjukvården för vårt koncept.

Läs en utförlig rapport om analysresultaten här: EcoFilter

 

Ytterligare information

Bakgrund
Speciellt värdefulla antibiotika kallas för bredspektrum antibiotika då dessa dödar många olika typer av bakterier. Om det kommer in en patient med en allvarlig infektion till lasarettet sätter man in ett sådant antibiotikum. Infektioner som idag kräver bredspektrum antibiotika inkluderar hjärnhinneinflammation, svåra bukinfektioner, svår lunginflammation samt blodförgiftning. Utan effektiva antibiotika överlever inte dessa patienter. Det är således av extra stort intresse att skydda värdefull bredspektrumantibiotika mot resistensutveckling. Det som driver utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier är långvarig kontakt mellan bakterier och antibiotika. En plats som uppvisar dessa förutsättningar är avloppssystem från sjukhus. På sjukhusens infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar används dagligen stora mängder antibiotika, och mycket är av bredspektrum typ. Efter att patienterna intagit antibiotika cirkulerar det i kroppen och utsöndras därefter vanligtvis i urinen, som i sin tur går ut i avloppet. Detta innebär att avloppsvatten från dessa sjukhuskliniker innehåller höga halter bredspektrumantibiotika i kontakt med stora mängder bakterier, varför risken för antibiotika resistens utveckling är stor.

EcoFilter®
PharmaLundensis har utvecklat EcoFilter® som tar bort antibiotika från urin. Tester med mänsklig urin visar att den kan ta bort mer än 99,9 % av befintlig antibiotika (se pressrelease från PharmaLundensis 2014-07-01). Testerna utfördes med tre olika typer av antibiotika, och sannolikt kommer även andra antibiotika att elimineras med liknande effektivitet. Apparater av denna typ är tänkta att placeras på avdelningar med hög konsumtion av bredspektrumantibiotika, såsom infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar. Urin från avdelningarnas patienter (som vanligtvis har kateter eller använder potta) hälls i maskinen i stället för i avloppet, och så gott som all antibiotika tas bort. Kvarvarande vätska går till avloppet, medan antibiotikarester skickas till förbränning. På detta sätt fås en dramatisk reduktion av utsläpp av viktig antibiotika från dessa avdelningar.

PharmaLundensis vision är att så fort som möjligt placera utEcoFilter® på samtliga sjukhusavdelningar i Sverige som använder bredspektrum antibiotika. Detta skulle vara ett snabbt och effektivt sätt att i stort sett ELIMINERA utsläpp av bredspektrumantibiotika från Sveriges sjukhus, och därmed betydligt minska risken för resistensutveckling hos bakterier för dessa livräddande antibiotika.

Utvecklingen av EcoFilter® är klar, apparaten har CE-certifierats och sjukhus inleder nu tester av den.

Jämförelse med andra metoder mot antibiotikaresistens
Det pågår både i Sverige och internationellt en rad projekt för att reducera utsläpp av antibiotika. Såvitt vi känner till syftar alla till att förbättra reningsprocessen i reningsverken genom diverse olika metoder. Vissa förespråkar till och med att lägga till ett fjärde steg i alla reningsverk, vilket skulle bli både dyrt och ta lång tid att bygga.

Det finns flera problem med att försöka rena bort antibiotikan först vid reningsverken. Vid denna tidpunkt har antibiotikan spätts ut i mycket stora volymer vatten och blandats med en rad andra ämnen, vilket gör antibiotika borttagningen praktiskt svårt att genomföra. Ett annat stort problem är att under tiden som antibiotikan förflyttas från sjukhusets avloppssystem tills det når reningsverket flera kilometer bort befinner sig antibiotikan hela tiden i direkt kontakt med myriader av bakterier, vilket kan driva fram antibiotikaresistens. De resistenta bakterierna kan sedan komma upp till människor genom exempelvis råttor och insekter. Även servicepersonal som går ner i avloppssystemen kan få med sig resistenta bakterier upp till ytan. Läckande avloppsrör kan också släppa ut resistenta bakterier. Dessutom finns det risk för att det uppstår resistenta bakterier redan på sjukhusen till exempel i vattenlås.

Alla dessa problem kan undvikas genom att eliminera antibiotikan redan innan urinen nått avloppet. EcoFilter® är extremt effektivt och kan installeras snabbt och kostnadseffektivt på sjukhusavdelningar.

00000000048Hemmet

Den största mängden antibiotika i Sverige konsumeras i hemmet, till exempel för behandling av halsfluss, öroninflammation osv. Dessa antibiotika har inte lika bred antibakteriell effekt, och är kanske därför inte lika viktiga som bredspektrumantibiotika. Å andra sidan är det olyckligt om bakterierna blir resistenta mot dessa ”enkla” antibiotika, eftersom man då måste behandla dessa vanliga infektioner med allt mer avancerade antibiotika, som bakterierna så småningom också kan bli resistenta emot. Det skulle vara möjligt att hindra utsläpp av ”vanliga” antibiotika i naturen om patienterna får med sig hem urinflaskor tillsamans med penicillinet. Patienterna kan sedan, när de blivit friska, lämna urinen på en återvinninscentral där man renar urinen genom ett större EcoFilter®. På så sätt kan en dramatisk reduktion av utsläppen av all antibiotika i landet uppnås. Dock kan förstås en del personer uppleva obehag att ha urin stående hemma. Men om man tänker på konsekvenserna av antibiotikaresistens, dvs att idag ”enkla” infektioner kan döda oss i framtiden, är det kanske värt att offra lite på bekvämligheten. Dessutom är det naturligtvis fullt möjligt att varje dag lämna in urinflaskorna till återvinninscentral, om man inte vill ha dem hemma.

PharmaLundensis önskan är att kunna eliminera utsläpp av alla typer av antibiotika i Sverige. Då det rör sig om betydligt fler patienter än på sjukhusen, kommer det att blir en större logistisk utmaning. Men de flesta håller nog med om att det är livsviktigt att behålla fungerande antibiotika, och att Sverige därför bör göra allt i vår makt för att uppnå detta.