VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar två huvudprojekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL
* EcoFilter® mot farlig antibiotikaresistens.

PharmaLundensis aktie handlas Aktietorget.

Nyemission
PharmaLundensis genomför en nyemission under perioden 28 Sept – 16 Okt 2015. Emissionshandlingar kan laddas ner här:

Memorandum

Anmälningssedel

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt försämrad kondition, tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

PharmaLundensis utvecklar IodoCarb till ett nytt effektivt läkemedel mot KOL. Den första kliniska studie med IodoCarb blev framgångsrik, och några patienters lungfunktion förbättrades med nästan en halv liter1. Nästa KOL-studie är nu färdig att inledas. Denna omfattar 80 män och kvinnor i åldern 45 – 75 år med medelsvår – svår KOL (kvarvarande lungfunktion 35-65 % av normalvärdet). Testcentra planeras i Stockholm och Lund. PharmaLundensis ambition är att få ut IodoCarb som ett läkemedel på marknaden inom 3 år, så att alla med besvärlig KOL kan få tillgång till behandlingen.

Vid framgång bedöms IodoCarb kunna bli en ”blockbuster” med försäljning på mer än en miljard dollar/år inom 5-10 år.
1. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD

Läs mer här!

EcoFilter®
Svenska sjukhus släpper varje år ut tonvis av antibiotika i naturen, vilket leder till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier1. Inlagda patienter med infektioner behandlas med antibiotika i höga doser. Denna antibiotika utsöndras i urinen, går ut i avloppet, passerar genom reningsverken och hamnar i naturen. Speciellt bekymmersamt är att patienter på sjukhus ofta behandlas med bredspektrumantibiotika, vilket är den viktigaste formen av antibiotika. Det skulle vara mycket allvarligt om dessa antibiotika blev verkningslösa.

PharmaLundensis har utvecklat EcoFilter® för att eliminera antibiotikautsläpp från patienter som är inlagda på sjukhus. Filtret tar bort mer än 99 % av antibiotikaresterna i urinen. EcoFilter® är en unik metod för att enkelt, snabbt och effektivt åtgärda detta stora hot mot människors hälsa.

PharmaLundensis vision är att så fort som möjligt placera ut EcoFilter® på samtliga sjukhusavdelningar i Sverige som använder bredspektrumantibiotika. Detta skulle betydligt minska risken för resistensutveckling hos bakterier för dessa livräddande antibiotika.

EcoFilter® bedöms kunna generera betydande intäkter till Bolaget redan från 2016.
1. http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158

Läs mer här!