VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar två huvudprojekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar antibiotikautsläpp från patienter på sjukhus.

PharmaLundensis aktie handlas Aktietorget.

Uppdatering 160112: Nästan hela emissionslikviden har nu kommit in till PharmaLundensis, och det är snart dags att registrera emissionen hos Bolagsverket. När det är klart kommer BTA att omvandlas till vanliga aktier. Detta uppskattas ske mot slutet av januari eller början på februari.

Beträffande KOL-projektet kommer vi snart att kunna meddela vilka testcentra som skall utföra studien. Redan idag kan jag berätta att det blir kliniker med den högsta kompetensen inom luftvägsforskning i landet. Att det är kliniker med stor kunskap och erfarenhet av KOL-forskning är viktigt, eftersom tester som genomförs på ett noggrant och standardiserat sätt ökar sannolikheten för att läkemedelseffekter ger signifikanta resultat. Beträffande EcoFilter, så kommer den första maskinen inom kort att placeras ut på ett stort sjukhus i sydsverige. Jag vill även berätta att ett tredje projekt utvecklar sig mycket väl, och jag skulle inte bli förvånad om vi kan komma med intressanta och positiva nyheter om detta projekt redan under våren!

I övrigt har vi noterat att PharmaLundensis aktie för närvarande omsätts på låga nivåer på börsen. Detta är svårbegripligt med tanke på att bolagets kassa för närvarande är välfylld, och att samtliga av bolagets projekt utvecklar sig väl. Men det är väl bara att tacka och ta emot de billiga aktier som någon eller några slänger ut!

 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt försämrad kondition, tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

PharmaLundensis utvecklar IodoCarb till ett nytt effektivt läkemedel mot KOL. Den första kliniska studie med IodoCarb blev framgångsrik, och några patienters lungfunktion förbättrades med nästan en halv liter1. Nästa KOL-studie är nu färdig att inledas. Denna omfattar 80 män och kvinnor i åldern 45 – 75 år med medelsvår – svår KOL (kvarvarande lungfunktion 35-65 % av normalvärdet). Testcentra planeras i Stockholm och Lund. PharmaLundensis ambition är att få ut IodoCarb som ett läkemedel på marknaden inom 3 år, så att alla med besvärlig KOL kan få tillgång till behandlingen.

Vid framgång bedöms IodoCarb kunna bli en ”blockbuster” med försäljning på mer än en miljard dollar/år inom 5-10 år.
1. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD

Läs mer här!

EcoFilter®
Svenska sjukhus släpper varje år ut tonvis av antibiotika, vilket leder till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i naturen2 samt i sjukhusens egna avloppsrör. Inlagda patienter med infektioner behandlas med antibiotika i höga doser. Denna antibiotika utsöndras i urinen, går ut i avloppet, passerar genom reningsverken och hamnar i naturen. Speciellt bekymmersamt är att patienter på sjukhus ofta behandlas med bredspektrumantibiotika, vilket är den viktigaste formen av antibiotika. Det skulle vara mycket allvarligt om dessa antibiotika blev verkningslösa.

Sjukhusen bryter idag miljömålen för utsläpp av antibiotika
De flesta sjukhus i Sverige har miljömål som innebär att man inte får släppa ut antibiotika till naturen. Då det inte har funnits teknologier för att förhindra detta, bryter sjukhusen således idag mot dessa mål. Vid användning av EcoFilter® på avdelningar med antibiotikaanvändning upphör dock utsläppen från dessa avdelningar direkt, och miljömålen kan uppfyllas.

Antibiotika måste stoppas vid källan
Det verkar närmast vara en naturlag att när det finns långvarig kontakt mellan antibiotika och stora mängder bakterier så dyker det ALLTID upp antibiotikaresistens. Man kan därför vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier i avloppssystemen på alla svenska sjukhus. Det enda som förhindrar att dessa bakterier tar sig upp till vårdavdelningarna och patienterna är vattenlåsen.  Om något vattenlås torkar ut, till exempel i en golvbrunn, blåser det upp dålig lukt och då kan bakterierna följa med. Om det blir stopp i ett rör på sjukhuset kan det svämma ut avloppsvatten med stora mängder antibiotikaresistenta bakterier.

Dessutom finns det sannolikt antibiotikaresistenta bakterier i sköljrummets vask, där urinpåsar normalt töms ut. Även om det används bakteriedödande rengöringsmedel i vasken är det omöjligt att döda alla bakterier i vattenlåset, där det finns tjocka avlagringar och beläggningar. Om det brukar gå antibiotika genom vattenlåset kan man vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier där. När det sedan spolas med kranen kan det stänka upp antibiotikaresistenta bakterier i rummet.

Med EcoFilter® kommer antibiotika aldrig i kontakt med bakterier i avloppet.
PharmaLundensis har utvecklat EcoFilter® för att eliminera antibiotikautsläpp från patienter som är inlagda på sjukhus. Filtret tar bort mer än 99 % av antibiotikaresterna i urinen så att den ”resturin” som pumpas ut i avloppet är i stort sett helt ren. Därmed elimineras risken för att det skall utvecklas antibiotikaresistenta bakterier i sjukhusens avlopp och vattenlås.

EcoFilter® är en unik metod för att effektivt, enkelt och snabbt åtgärda detta stora hot mot människors hälsa.

2. http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158

Läs mer här!