VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar antibiotikautsläpp från patienter på sjukhus.
* Bronkitstopp! CE-certifieras och säljs som en Medicinteknisk Produkt i egen Webshop.

PharmaLundensis aktie handlas Aktietorget.

Alla aktieägare kommer att få Memorandum och Anmälningssedel med posten omkring den 20-21 februari.
Ladda ner här: Memorandum och Anmälningssedel

Bolaget genomför företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner
PharmaLundensis styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 494 642 units. Varje unit består av 3 aktier och en teckningsoption. Teckningstid för units blir 20 februari – 10 mars. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 8,9 MSEK från aktieemissionen före emissionskostnader. Läs mer här: Press 170203

Jodkol säljs som medicinteknisk produkt
PharmaLundensis planerar att certifiera och inleda försäljning av den nya, effektivare  typen av jodkol som en medicinteknisk produkt för behandling av kronisk bronkit med långvarig och besvärande hosta, slemproduktion och harklingar. Detta jodkol beskrivs i patentansökan WO2014084763. Av speciellt intresse är att denna ansökan avslöjar att impregnering med 1,6 % jodsalt ger en lika effektiv kvicksilverbindning som impregnering med 8 % elementärt jod. Detta innebär att jodsalt är 5 gånger effektivare än elementärt jod, vilket PharmaLundensis använt hittills. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige, ofta tillsammans med KOL. Det finns idag ingen effektiv behandling.

Grundläggande för att kunna säljas som en medicinteknisk produkt är att Jodkol inte har huvudsaklig farmakologisk, metabol eller endokrinologisk verkan. Jodkol bedöms i stället ha som funktion att binda kvicksilver i tarmen, varför registrering som medicinteknisk produkt (CE-certifiering) är möjlig. 

Substansen kommer att säljas i egen webshop. Det kan även bli aktuellt med försäljning genom en eller flera apotekskedjor i Sverige. Namn på den medicintekniska produkten blir ”Bronkitstopp!”. Plan finns för försäljning även i andra europeiska länder samt Japan.

Se också inlägg på ”PharmaLundensis Officiella Forum” för mer info.

Status för testcentra i KOL-studie:
Lunds Universitetskliniks Lungklinik: Rekryterar.
Karolinska Sjukhusets Lungklinik: Kan aktiveras i november, planerad flytt kan dock förskjuta studiestart.
Umeås Universitetssjukhus Lungklinik: Planerad initiering i november.
KOL-centrum i Göteborg: Administrativ process snart klar.

Reningsförmågan hos EcoFilter® uppfyller alla krav.
Undersökningar för att klargöra kapaciteten hos EcoFilter®att ta bort antibiotika i urin från patienter som behandlas med mycket höga doser bredspektrumantibiotika har nu genomförts. Testerna visade:

* att ”rå” urin från dessa patienter innehöll extremt mycket antibiotika med en mycket uttalad antibakteriell effekt. Således har inte antibiotikan brutits ner i nämnvärd utsträckning då den passerat genom kroppen.

* att urin som behandlats med EcoFilter®fullständigt saknade antibakteriell effekt – all antibiotika hade blivit eliminerad.

* att EcoFilter® fullständigt uppfyller alla önskvärda reningskrav.

Vid dessa tester utvärderades den antibakteriella effekten genom en biologisk bio-assay där den bakteriedödande effekten av urinen på bakterier som växer på odlingsplattor bestämdes. Följande bredspektrumantibiotika ingick i testet: Bensylpenicillin, Cefotaxim, Cefuroxim, Cloxacillin, EryMax, Flagyl, Rimactan, Bactrim och Tazpcin.

Med hänsyn till den allvarliga situationen med ökande risk för antibiotikaresistenta bakterier kommer sjukvården i hela världen att tvingas att minska utsläpp av antibiotika i avloppet. Ingen annan metod är mer lämpad för detta än EcoFilter®! PharmaLundensis upplever ett stort intresse från sjukvården för vårt koncept.

Läs en utförlig rapport om analysresultaten här: EcoFilter

Klinisk KOL-studie har nu påbörjats!
Samtliga förberedelser till PharmaLundensis kliniska studie är klara, och KOL-studien har nu inletts. Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus under ledning av Professor Överläkare Leif Bjermer börjar nu att rekrytera patienter till PharmaLundensis studie. Patienter som är intresserade av att delta kan kontakta Forskningssköterska Susann Ferm, Tel: 046-17 53 32 eller Tel: 046-17 58 70. Villkor för att kunna delta i studien finns beskrivet i bifogad annons nedan. Övriga testcentra i studien (Stockholm och Umeå) planerar att påbörja rekrytering av patienter efter sommaren.

Detta är en dubbelblind, placebo-kontrollerad parallellgruppstudie med 80 patienter med svår-medelsvår KOL. Studien förväntas pågå i 6-12 månader.

Genom att beställa PharmaLundensis kostnadsfria nyhetsbrev (blå knapp till höger) får ni automatiskt ett e-mail när det är dags att anmäla sig till övriga testcentra (Stockholm och Umeå).

 Annonsmaterial för rekrytering av forskningspersoner:
Har Du KOL?
(kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
I en ny studie utvärderas effekten av Jodkol på lungfunktion, arbetskapacitet och livskvalitet på patienter med svår – måttligt svår KOL.

För att kunna delta i studien krävs bl.a:

  • att Du är 45 – 75 år.
  • att Du fick din KOL-diagnos för minst 6 månader sedan.
  • att Du är rökare eller har varit rökare i minst 10 år.
  • att du har svår – ganska svår KOL.
  • att Du i övrigt inte har någon allvarlig sjukdom.

Deltagande innebär att Du besöker kliniken sammanlagt 4 gånger under ca 10 veckor. Vid tre av besöken kommer Du att genomföra ett antal lungfunktionstester och ett gångprov. Vid samtliga besök kommer ett antal blodprov att tas, och vid några besök kommer en läkare att genomföra vanliga kliniska undersökningar. Du får även fylla i ett livskvalitetstest där hemma en gång i veckan. Ersättning utgår för resekostnader, och patienten erhåller även en klumpsumma efter avslutad studie.

Om beskrivningen ovan passar in på Dig och om Du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är Du välkommen att ringa till Lung- och Allergikliniken, Lunds Universitetssjuhkus, Forskningssköterska Susann Ferm, Tel: 046-17 53 32 eller Tel: 046-17 58 70 eller skicka E-mail till: susann.ferm@med.lu.se
Ansvarig för studien är Professor Överläkare Leif Bjermer.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Skulle ni inte uppfylla kraven för denna studie till exempel genom att vara för gammal eller ha för svår KOL avser vi att, vid positiva resultat i aktuell studie, vidga kraven betydligt i nästa KOL-studie så att även sjukare och äldre patienter kan delta. Dessutom hoppas vi på att få ut IodoCarb på Apoteken inom ca 2-3 års tid så alla kan prova det.

Årsredovisning 2015 (klicka för att ladda ner PDF fil)
Personer som vill ha en tryckt årsredovisning kan beställa detta på info@pharmalundensis.se

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)
Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2016 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.
PharmaLundensis kallelse årsstämma 2016

PharmaLundensis fullmaktsformulär årsstämma 2016
PharmaLundensis förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Kvartalsrapport 1  2016 (klicka för att ladda ner PDF fil)
* Stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos Sveriges lungmedicinska experter.
* KOL-studien blir en multicenter studie med tre universitetskliniker – kan bli fler.
* Rekrytering av KOL-patienter bedöms inledas den närmaste månaden.
* KOL-studien bedöms ta 6-12 månader att genomföra.
* Inlämning av nationella patentansökningar har skett i tio länder för testsubstansen IodoCarb comp (jodkol + perklorat).
* Kliniska tester med
EcoFilter® har varit framgångsrika, fler kliniker planeras delta.
* Positivt patentbesked för EcoFilter®.

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt försämrad kondition, tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

PharmaLundensis utvecklar IodoCarb till ett nytt effektivt läkemedel mot KOL. Den första kliniska studie med IodoCarb blev framgångsrik, och några patienters lungfunktion förbättrades med nästan en halv liter1. Detta kan vara mycket värdefullt, eftersom svårt KOL-sjuka ofta bara har drygt en liters lungfunktion. Patienternas livskvalitet förbättrades även med närmare 20 % av IodoCarb jämfört med placebo (ett mindre värde tyder på mindre sjukdomssymptom och därmed bättre hälsa).

http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2016/02/hem-cat.png

Nästa KOL-studie inleds inom kort. Denna omfattar 80 män och kvinnor i åldern 45 – 75 år med medelsvår – svår KOL (kvarvarande lungfunktion 35-65 % av normalvärdet). Med anledning av stort intresse för PharmaLundensis nya KOL-studie från Sveriges lungmedicinska expertis har det beslutat att den kommer att bli en multicenter studie med 3-5 testkliniker. Det finns flera fördelar med detta upplägg, bland annat:

* fler testcentra ger möjlighet att snabbare kunna testa samtliga patienter i studien (80 st)
* KOL-sjuka i fler städer får möjlighet att delta i studien

Avtal har slutits med Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus där Professor Överläkare Leif Bjermer kommer att fungera som nationell koordinator av studien. Förhandlingar pågår med flera andra lungkliniker som uttryckt intresse för att delta.

PharmaLundensis ambition är att få ut IodoCarb som ett läkemedel på marknaden inom 3 år, så att alla med besvärlig KOL kan få tillgång till behandlingen.Vid framgång bedöms IodoCarb kunna bli en ”blockbuster” med försäljning på mer än en miljard dollar/år inom 5-10 år.
1. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD

Läs mer här!

 

EcoFilter®
Svenska sjukhus släpper varje år ut tonvis av antibiotika, vilket leder till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i naturen2 samt i sjukhusens egna avloppsrör. Inlagda patienter med infektioner behandlas med antibiotika i höga doser. Denna antibiotika utsöndras i urinen, går ut i avloppet, passerar genom reningsverken och hamnar i naturen. Speciellt bekymmersamt är att patienter på sjukhus ofta behandlas med bredspektrumantibiotika, vilket är den viktigaste formen av antibiotika. Det skulle vara mycket allvarligt om dessa antibiotika blev verkningslösa.

Sjukhusen bryter idag miljömålen för utsläpp av antibiotika
De flesta sjukhus i Sverige har miljömål som innebär att man inte får släppa ut antibiotika till naturen. Då det inte har funnits teknologier för att förhindra detta, bryter sjukhusen således idag mot dessa mål. Vid användning av EcoFilter® på avdelningar med antibiotikaanvändning upphör dock utsläppen från dessa avdelningar direkt, och miljömålen kan uppfyllas.

Antibiotika måste stoppas vid källan
Det verkar närmast vara en naturlag att när det finns långvarig kontakt mellan antibiotika och stora mängder bakterier så dyker det ALLTID upp antibiotikaresistens. Man kan därför vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier i avloppssystemen på alla svenska sjukhus. Det enda som förhindrar att dessa bakterier tar sig upp till vårdavdelningarna och patienterna är vattenlåsen.  Om något vattenlås torkar ut, till exempel i en golvbrunn, blåser det upp dålig lukt och då kan bakterierna följa med. Om det blir stopp i ett rör på sjukhuset kan det svämma ut avloppsvatten med stora mängder antibiotikaresistenta bakterier.

Dessutom finns det sannolikt antibiotikaresistenta bakterier i sköljrummets vask, där urinpåsar normalt töms ut. Även om det används bakteriedödande rengöringsmedel i vasken är det omöjligt att döda alla bakterier i vattenlåset, där det finns tjocka avlagringar och beläggningar. Om det brukar gå antibiotika genom vattenlåset kan man vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier där. När det sedan spolas med kranen kan det stänka upp antibiotikaresistenta bakterier i rummet.

Med EcoFilter® kommer antibiotika aldrig i kontakt med bakterier i avloppet.
PharmaLundensis har utvecklat EcoFilter® för att eliminera antibiotikautsläpp från patienter som är inlagda på sjukhus. Filtret tar bort mer än 99 % av antibiotikaresterna i urinen så att den ”resturin” som pumpas ut i avloppet är i stort sett helt ren. Därmed elimineras risken för att det skall utvecklas antibiotikaresistenta bakterier i sjukhusens avlopp och vattenlås.

EcoFilter® är en unik metod för att effektivt, enkelt och snabbt åtgärda detta stora hot mot människors hälsa.

EcoFilter® testas nu på storsjukhus i Sydsverige
En viktig milstolpe i EcoFilter®-projektet uppnåddes genom att den första apparaten placerades på en klinik på ett stort sjukhus i Sydsverige. Maskinens reningsgrad kommer att fastställas genom att urin från patienter med antibiotikabehandling placeras i apparaten. Prover tas på urinen före och efter passage genom filtret, och antibiotikahalten bestäms. Tester under utvecklingsfasen tyder på att filtret tar bort mer än 99 % av all antibiotika. Metoder för optimal praktisk användning av maskinen kommer att utvecklas. Vidare kommer användarvänlighet för personal att fastställas bland annat genom frågeformulär. Testerna bedöms ta några månader att genomföra.

Efter framgångsrika undersökningar kan testande klinik bli ”referensklinik” och därmed utgöra kunskapsbas för andra kliniker med intresse för EcoFilter®. Testresultaten kan även utgöra grund för diskussioner med relevanta administratörer och politiker och visa på nyttan av EcoFilter® i en modern sjukvård.

2. http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158

Läs mer här!