VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar utsläpp av antibiotika och multi-resistenta baktierier från sjukhusens avlopp.
* CE-certifierad medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp” mot kronisk bronkit.
* Behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt.

PharmaLundensis aktie handlas på Aktietorget.

Bokslutskommuniké (180215)
Läs hela rapporten i PDF-format här: Bokslutskommunike 2017

Sammanfattning
Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 368 968 SEK (-921 308).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 SEK (-0,05).
 • Soliditeten** uppgick per 2017-12-31 till 82 %.

Helåret (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 648 603 SEK (-3 938 736).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 SEK (-0,21).

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (18 796 418) utestående aktier.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • Bolagets vidareutveckling av Iodocarb för att reducera jodfrisättningen blev framgångsrik. Det nya jodkolet, Iodocarb novum, ger ca 70 % mindre jodfrisättning men minst lika bra kvicksilverbindande effekt. Man kan därför förvänta sig att erhålla lika bra förbättring av lungfunktionen som i den första kliniska studien men utan sköldkörtelbiverkningar. Två nya kliniska studier med Iodocarb novum initieras under 2018. 
 • Ett EcoFilter® system har tagits fram som kan eliminera alla utsläpp av läkemedelsrester och multi-resistenta bakterier i sjukhusens avloppsvatten. Teknologin skyddas med fyra patentansökningar. Kontakt har tagits med ett flertal större aktörer inom näraliggande områden. Olika typer av finansiering övervägs. Projektet bedöms kunna generera stora framtida intäkter.
 • Utvecklingen av den medicintekniska produkten ”Bronkitstopp” mot hosta och slem vid kronisk bronkit går nu vidare. Den nya tillverkningsmetoden för högkvalitativt jodkol kommer även denna produkt till godo. Ansökan till ”Notified Body” för CE-certifiering av ”Bronkitstopp” färdigställs och lämnas in. Intresset för produkten är stort och kan resultera i betydande intäkter i närtid.
 • Med anledning av att det nya jodkolet uppvisar betydligt bättre egenskaper än det gamla har Bolaget beslutat att genomföra framtida kliniska studier med det nya jodkolet. Den påbörjade kliniska KOL-studien med IodoCarb comp har därför avbrutits och balanserade utvecklingsutgifter för denna studie har utrangerats av redovisningstekniska skäl. Detta gäller även den del som tagits upp i tidigare rapporter under 2017. Detta har påverkat resultatet negativt med 4 061 210 kr avseende den del som balanserats före 2017 och med 1 874 060 kr avseende de utgifter som balanserats i tidigare rapporter 2017.

Framgångsrik utveckling av nytt högkvalitativt Iodocarb (180129)
Läs nyheten i PDF-format här!
PharmaLundensis har under det gångna året genomfört en process för att vidareutveckla tillverkningen av Bolagets läkemedelskandidat Iodocarb för behandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Syftet har varit att kraftigt reducera jodfrisättningen från substansen med bibehållen kvicksilverbindande effekt. En sådan substans kan förväntas uppvisa den positiva effekten på lungfunktionen som erhölls i Bolagets första kliniska KOL-studie, men utan biverkningar från sköldkörteln. Denna utvecklingsprocess har nu blivit framgångsrik.

Det nya jodkolet, Iodocarb Novum, frisläpper ca 70 % mindre jod vid alla jodhalter (3, 6 och 9 %) jämfört med det gamla jodkolet, Fig 1. Den kvicksilverbindande förmågan är minst lika bra eller bättre för det nya jodkolet, Fig 2.

Fig 1: Frisättning av jod från ny och gammal typ av Iodocarb.

Fig 1

Fig 2: Kvicksilverbindning för ny och gammal typ av Iodocarb.

Fig 2

VD Dr Staffan Skogvall: Det nya jodkolet ger en kraftigt minskad jodfrisättning jämfört med det gamla jodkolet, medan det har en minst lika bra kvicksilverbindande förmåga. Jag bedömer att vi därmed har löst problemet med sköldkörtelbiverkningarna. Vi planerar att under 2018 initiera två nya kliniska studier med Iodocarb Novum. Vidare kommer den pågående kliniska studien med Iodocarb comp att avbrytas, eftersom det nya jodkolet frisätter så lite jod att tillägg av Perklorat inte behövs. Att genomföra kliniska studier med ett läkemedel som bara innehåller jodkol (utan perklorat) kommer att förenkla registreringsprocessen avsevärt. En annan fördel med det nya jodkolet är att det är möjligt att skydda som en ny patentfamilj. Vi kan därmed erhålla patent i många länder som vi idag inte har patentskydd i, och ett ännu starkare skydd i länder där vi idag har patent.

Sammanfattningsvis bedömer jag att utvecklingen av det nya högkvalitativa jodkolet Iodocarb Novum är en viktig milstolpe för KOL-projektet, och att det kan bli ”nyckeln” till projektets framgång! 

Svår influensa i USA (180116)
Årets influensa är ovanligt farlig, och har orsakat 7 % av alla dödsfall bland äldre i USA den senaste månaden, enligt Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Befintligt vaccin ger endast ett svagt skydd (ca 30 %). Det antivirala läkemedlet Tamiflu har tveksam effekt. Forskare har under lång tid försökt utveckla ett brett influensavaccin som fungerar mot alla stammar av influensa, hittills utan framgång.

PharmaLundensis projekt för att behandla influensa-orsakad lungsvikt har således fortsatt stor aktualitet. Vid framgång kommer en stor marknad att öppna sig.
http://www.foxbusiness.com/features/2018/01/15/flu-pocalypse-why-scientists-are-scrambling-to-make-universal-influenza-vaccine.html

Iodocarb comp patent godkänns i Israel (171218)
Det israeliska patentverket har nu meddelat att PharmaLundensis ansökan för Iodocarb comp (WO2015075111 ” Compositions for obtaining an improved lung function comprising activated carbon comprising adsorbed iodine and/or an adsorbed iodide salt and a sodium/iodide symporter inhibitor.”) är patenterbar. Sedan tidigare har ansökan godkänts i Sydafrika. Den granskas för närvarande på åtta andra marknader (USA, Europa, Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland). Patentskyddet varar till 2033 och kan förlängas med ytterligare 5 år.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat blir nu godkänd i sitt andra land. Det mesta talar således för att den även kommer att godkännas på övriga marknader. Detta medför att affärsplanen för Iodocarb comp, som bland annat beskrivits i Bokslutskommunikén 2017-02-16 Punkt 3, kan genomföras såsom planerat. I korthet innebär affärsplanen att PharmaLundensis utlicenserar Iodocarb comp på mindre marknader, och använder intäkter därifrån för att bygga upp registrerings- och försäljningsorganisationer på de viktigaste marknaderna. Detta syftar till att behålla kontrollen över registreringsprocessen på de stora marknaderna och därmed undvika att PharmaLundensis blir beroende av större partners, samt att optimera intäkterna.

Detta patent förväntas bli användbart även till det nya jodkolet, som snart är färdigutvecklat. Tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen, vilket kan ge möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt behandla även svårt KOL-sjuka patienter.

Insynshandel (171213)
VD Staffan Skogvall har idag förvärvat 4 900 PharmaLundensis aktier. Sammantaget har han köpt 27 411 PharmaLundensis aktier under 2017.

Godkänd Svensk Varumärkesregistrering (171122)
Patent- och registreringsverket har meddelat att man godkänt ”Bronkitstopp PharmaLundensis” som varumärke. Varumärket gäller för Grupp 5 (Farmaceutiska preparat) och Grupp 10 (Medicinska apparater och Instrument). Varumärkesregistreringen gäller i upp till 10 år. Registreringsnummer: 542356.

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis olika projekt fortsätter att utvecklas väl, och nu har namnet för den medicintekniska produkten mot kronisk bronkit godkänts. Som beskrevs i nyligen publicerade kvartalsrapport (171116) väntar vi in resultatet av pågående justering av tillverkningen av jodkol innan vi lämnar in registreringsansökan för Bronkitstopp.

Ny kvartalsrapport publicerad (171116)
PharmaLundensis har idag presenterat rapporten för det tredje kvartalet:
Kvartalsrapport Q3 2017

Utveckling av nytt, effektivare jodkol
Bolaget håller på att utveckla ett nytt jodkol som har potential att mångdubbla den positiva effekten på luftvägarna. Om detta blir framgångsrikt kan det bli en fantastisk behandling till alla KOL-sjuka!
Se även Halvårsrapport Q2 2017