VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar antibiotikautsläpp från patienter på sjukhus.
* Bronkitstopp! CE-certifieras och säljs som en Medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit i egen Webshop.

PharmaLundensis aktie handlas på Aktietorget.

PharmaLundensis Årsredovisning för 2016 i PDF-format kan laddas ner här: ÅR 2016

Publicering av EcoFilter Patentansökan 1 + 2
Det har gått 18 månader sedan Bolaget lämnade in de första två EcoFilter-patentansökningarna, varför patentmyndigheterna nu har publicerat dem.

Patentansökan 1
EcoFilter-teknologin består av användning av evaporatorer (förångningsreaktorer) för att bort vatten från vätskor som innehåller läkemedelsrester.

SE1551420.A1
Grundläggande för denna separation är att vatten kokar bort vid 100 grader, medan läkemedel behöver 600-800 grader eller mer för att förångas. Genom att ta urin eller andra vätskor med lösta läkemedelsrester och koka bort det mesta av vattnet blir läkemedelsresterna kvar och kan sedan skickas för destruktion. Jämför med en tesked salt som hälls i en kastrull med kokande vatten. Först löses saltet upp och försvinner, men om man kokar bort allt vatten återfinns saltet som en ”koka” på väggarna i kastrullen. Detta är en robust och välbeprövad teknologi som vi använder på ett nytt sätt.

Patentansökan 1 har erhållit positiv granskningsrapport från PRV, samt positiv internationell PCT-granskningsrapport.

Patentansökan 2
Ett problem med att använda evaporatorer för att ta bort föroreningar är att det är svårt att ta bort mer än 70 % av vätskan, vilket genererar stora mängder slaskmaterial. Tar man bort mer vatten än så, sätter sig de lösta substanserna på väggarna av förångningsreaktorn vilket kräver en dyrbar och arbetsam rengöring. I patentansökan 2 har detta problem lösts genom att beskriva att den avslutande vätskereduktionen sker i slaskbehållaren där det inte spelar roll ifall den lösta substansen faller ut på väggarna då slaskbehållaren i alla fall skall  destrueras. Med denna metod kan vattenhalten reduceras med upp till 100 % och slaskmängden reduceras dramatiskt.
SE1551412.A1
Detta är ett nytt och innovativt koncept som skulle kunna användas i många situationer och industrier. Exempelvis används evaporatorer för att reducera vätskeinnehåll vid svartlutförbränning vid papperstillverkning: skogssverige.se/papper/fakta

Vårt patent har potential att dramatiskt reducera slaskproduktion vid evaporationsprocesser, vilket kan leda till betydande besparingar för alla företag som idag använder sådana för att reducera vätskeinnehåll i samband med olika reningsprocesser. Vi kommer att aktivt undersöka möjligheten att licensera ut vår teknologi till dessa företag.

Patentansökan 2 har beviljats Patent i Sverige, och den har även erhållit en positiv granskningsrapport från internationell PCT granskare.

Patentansökan 3+4
Det finns många praktiska problem som behöver lösas för att få till ett fungerande system på ett sjukhus, vilket skyddas i EcoFilter patentansökningar 3+4 som nyligen lämnats in.

Japanskt patent för KI-kol

PharmaLundensis har nu erhållit Patent i Japan för KI-impregnerat jodkol för behandling av kronisk bronkit: Japanskt KI-patent

Årsstämma 14 juni kl 14.00

Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Fullständig kallelse: PharmaLundensis kallelse årsstämma 2017

Alla aktieägare som har aktier i Bolaget den 24 maj kommer automatiskt att få tillsänt sig Årsredovisning via posten i början på juni. Andra som vill ha en tryckt årsredovisning kan beställa detta på följande E-mail adress: order@pharmalundensis.se

PharmaLundensis fullmaktsformulär årsstämma 2017

EcoFilter

Det finns idag en stor förståelse för att läkemedelsutsläpp i naturen är skadliga och att man därför måste rena bort läkemedelsrester  från avloppsvatten. Naturvårdsverket har undersökt åt regeringen om det är möjligt att rena bort de farliga resterna och nyligen presenterat sin rapport: Naturvårdsverket 2017 rening läkemedelsrester

En sammanfattning av rapporten finns på SVT Nyheter: sverigesradio.se

Naturvårdsverket anser att det kan vara möjligt att hindra läkemedelsutsläppen genom att förse reningsverken med effektivare teknik som exempelvis kolfilter eller ozonbehandling. Bygger man om de största reningsverken, uppskattar Naturvårdsverket merkostnaden för rening till 600 miljoner kr per år. Ungefär hälften av allt avloppsvatten skulle då renas från läkemedel.

Andra organisationer pekar på ett antal svårigheter med dagens teknik. En rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet beskriver ett pilotprojekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala där man försöker ta bort läkemedel från urin: Eskebaek 2016 – Rening Läkemedelsrester i urin

Här framgår att biokol adsorberade antibiotika till maximalt 55 % vid kolonnförsök. Det krävdes mindre partikelstorlek, längre kontakttid samt skakning för att få bättre bindning. Tillsats av ozon gav endast några procents reduktion av antibiotikahalterna, medan tillsats av enzymer (Pharem Biotech) för att bryta ner antibiotikan inte fungerade alls.

Ett annat problem som framkommer i Naturvårdsverkets rapport är att det kommer att ta tid att utveckla befintlig teknik så att den passar till storskalig rening, samt att bekosta och genomföra utbyggnaden. I Schweiz, som uppfattas som ett föregångsland, har man som målsättning att ha fungerande rening av läkemedelsutsläpp först 2040, vilket är 25 år efter att Lagstiftningen trädde i kraft i januari 2016.

I ovanstående rapporter har man inte behandlat de lokala problem som läkemedelsutsläpp i sjukhusens egna avloppssystem medför. Avloppsrör med ständig förekomst av antibiotika selekterar fram antibiotikaresistenta bakterier. Det finns många vetenskapliga artiklar som beskriver multi-resistenta bakterier i sjukhusens avloppssystem som lett till epidemier hos patienter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22841682

Det finns även beskrivet att bakterier kan förflytta sig genom olika delar av avloppssystemet, till exempel från toaletternas rör till vaskarnas vattenlås. Vidare har man visat att bakterier i en vasks vattenlås på sju dagar bildar en biofilm som sträcker sig upp till vaskens ventil. När kranen därefter spolas stänker bakterier upp till en meter kring vasken, varefter de kan smitta ner patienter. Om bakterierna är multi-resistenta kan det leda till mycket allvarliga epidemier http://aem.asm.org/content/early/2017/02/13/AEM.03327-16.abstract

Sammanfattningsvis finns det ett stort intresse från myndigheter och miljöorganisationer att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten eftersom de är skadliga. Det finns idag teknik, i första hand aktivt kol, som kan ta bort en del av substanserna. Man bedömer dock kostnaden för detta som mycket hög, och att det är orealistiskt att sikta på att rena mer än hälften av avloppsvattnet. Det kommer att ta lång tid och mångmiljardinvesteringar för att få även denna ofullständiga rening på plats. PharmaLundensis styrelse bedömer  att EcoFilter systemet snabbt och kostnadseffektivt fullständigt kan eliminera läkemedelsutsläpp från sjukhus, och att EcoFilter därför utgör det enda realistiska alternativet om man önskar eliminera läkemedelsutsläpp från sjukhus inom en överskådlig framtid. Dessutom löser EcoFilter systemet problemet med avloppsrör på sjukhus som är fulla med multi-resistenta bakterier som annars kan komma upp och smitta patienterna.