VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar utsläpp av antibiotika och multi-resistenta baktierier från sjukhusens avlopp.
* CE-certifierad medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp” mot kronisk bronkit.
* Behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt.

PharmaLundensis aktie handlas på Aktietorget.

Förlängd teckningstid till 18 maj 2018 (180420)
Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av aktier i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 18 maj 2018. Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske under den förlängda teckningstiden.   

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på PharmaLundensis hemsida samt på Aktietorget (www.aktietorget.se).
Memorandum 2018
Anmälningssedel för teckning utan företräde
(filen är skrivbar på vissa datorer)

Patent godkänt i USA (180405)
Läs Pressmeddelandet i PDF-format här: Pressmeddelande 180405
Det amerikanska patentverket har nu beviljat patent för PharmaLundensis ansökan avseende Iodocarb comp. Patentnummer blir US9943542. Patentet varar till 2033 och kan förlängas med ytterligare 5 år. Patentet har tidigare godkänts i Sydafrika och Israel. Ansökan behandlas för närvarande i Europa, Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat har blivit godkänd på världens största läkemedelsmarknad, USA. Det glädjer mig att vår patentstrategi nu bär frukt. Patentet förväntas bli användbart främst vid behandling av patienter med svår KOL, eftersom tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen.

Emissionsmemorandum (180328)
Materialet för emissionen är nu klart och kan laddas ner här:
Memorandum 2018
Anmälningssedel för teckning utan företräde (filen är skrivbar på vissa datorer)
Alla aktieägare kommer även att få ett brev med handlingarna på onsdag den 4:e april.

PharmaLundensis genomför företrädesemission av aktier (180316)
Läs fullständigt pressmeddelandet i PDF-format här: Pressmeddelande 180316
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag fredag den 16 mars 2018 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2017, att genomföra en företrädesemission av om högst ca 2.9 miljoner aktier. Emissionskursen är 3.50 kr/aktie och Teckningstiden är 4-20 april. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.1 MSEK från aktieemissionen före emissionskostnader.

Emissionskursen baseras på ett medelvärde av slutkursen de 10 senaste handelsdagarna.

Positivt PCT-patentbesked för EcoFilter® (180227)
Läs Pressmeddelandet i PDF-format här: Pressmeddelande 180227
Europapatentverket EPO har nu meddelat att PharmaLundensis PCT-ansökan (WO2017/076835) som skyddar bolagets metod att kraftigt reducera slaskproduktion vid evaporeringsprocesser uppfyller samtliga krav för patent (nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet). Denna PCT-ansökan kan därmed ligga till grund för nationella patent i de flesta länder i världen. Särskilt snabbt kommer det sannolikt att gå i Europa, eftersom samma granskare brukar bedöma både PCT och EP-ansökningar. Patentansökan har tidigare även beviljats svenskt patent. PharmaLundensis patentbyrå Awapatent bedömer att detta kan bli ett starkt patent som andra bolag får svårt att kringgå.  

En annan av PharmaLundensis patentansökningar (SE 1551420A1) som skyddar användning av evaporatorer för att isolera miljöskadande ämnen i sjukhusens avloppsvatten kommer att beviljas svenskt patent den 6 mars 2018. Vi har även erhållit positiva besked för en del krav i motsvarande PCT-ansökan. I övrigt har Bolaget även lämnat in två patentansökningar som skyddar det fullständiga systemet. Dessa ansökningar har ännu inte publicerats.

VD Dr Staffan Skogvall: Vårt patentskydd för EcoFilter® blir allt starkare. Detta minskar risken för att konkurrenter tar delar av den stora marknaden för läkemedelsrening från avloppsvatten och ökar våra möjligheter att få in bra partners i EcoFilter®-projektet. Behovet av bra lösningar på problemet med läkemedelsutsläpp i avloppet är enormt. Jag ser med stor tillförsikt på EcoFilters framtid!

Bokslutskommuniké (180215)
Läs hela rapporten i PDF-format här: Bokslutskommunike 2017
Sammanfattning
Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 368 968 SEK (-921 308).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 SEK (-0,05).
 • Soliditeten** uppgick per 2017-12-31 till 82 %.

Helåret (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 648 603 SEK (-3 938 736).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 SEK (-0,21).

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (18 796 418) utestående aktier.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • Bolagets vidareutveckling av Iodocarb för att reducera jodfrisättningen blev framgångsrik. Det nya jodkolet, Iodocarb novum, ger ca 70 % mindre jodfrisättning men minst lika bra kvicksilverbindande effekt. Man kan därför förvänta sig att erhålla lika bra förbättring av lungfunktionen som i den första kliniska studien men utan sköldkörtelbiverkningar. Två nya kliniska studier med Iodocarb novum initieras under 2018. 
 • Ett EcoFilter® system har tagits fram som kan eliminera alla utsläpp av läkemedelsrester och multi-resistenta bakterier i sjukhusens avloppsvatten. Teknologin skyddas med fyra patentansökningar. Kontakt har tagits med ett flertal större aktörer inom näraliggande områden. Olika typer av finansiering övervägs. Projektet bedöms kunna generera stora framtida intäkter.
 • Utvecklingen av den medicintekniska produkten ”Bronkitstopp” mot hosta och slem vid kronisk bronkit går nu vidare. Den nya tillverkningsmetoden för högkvalitativt jodkol kommer även denna produkt till godo. Ansökan till ”Notified Body” för CE-certifiering av ”Bronkitstopp” färdigställs och lämnas in. Intresset för produkten är stort och kan resultera i betydande intäkter i närtid.
 • Med anledning av att det nya jodkolet uppvisar betydligt bättre egenskaper än det gamla har Bolaget beslutat att genomföra framtida kliniska studier med det nya jodkolet. Den påbörjade kliniska KOL-studien med IodoCarb comp har därför avbrutits och balanserade utvecklingsutgifter för denna studie har utrangerats av redovisningstekniska skäl. Detta gäller även den del som tagits upp i tidigare rapporter under 2017. Detta har påverkat resultatet negativt med 4 061 210 kr avseende den del som balanserats före 2017 och med 1 874 060 kr avseende de utgifter som balanserats i tidigare rapporter 2017.

Framgångsrik utveckling av nytt högkvalitativt Iodocarb (180129)
Läs nyheten i PDF-format här!
PharmaLundensis har under det gångna året genomfört en process för att vidareutveckla tillverkningen av Bolagets läkemedelskandidat Iodocarb för behandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Syftet har varit att kraftigt reducera jodfrisättningen från substansen med bibehållen kvicksilverbindande effekt. En sådan substans kan förväntas uppvisa den positiva effekten på lungfunktionen som erhölls i Bolagets första kliniska KOL-studie, men utan biverkningar från sköldkörteln. Denna utvecklingsprocess har nu blivit framgångsrik.

Det nya jodkolet, Iodocarb Novum, frisläpper ca 70 % mindre jod vid alla jodhalter (3, 6 och 9 %) jämfört med det gamla jodkolet, Fig 1. Den kvicksilverbindande förmågan är minst lika bra eller bättre för det nya jodkolet, Fig 2.

Fig 1: Frisättning av jod från ny och gammal typ av Iodocarb.

Fig 1

Fig 2: Kvicksilverbindning för ny och gammal typ av Iodocarb.

Fig 2

VD Dr Staffan Skogvall: Det nya jodkolet ger en kraftigt minskad jodfrisättning jämfört med det gamla jodkolet, medan det har en minst lika bra kvicksilverbindande förmåga. Jag bedömer att vi därmed har löst problemet med sköldkörtelbiverkningarna. Vi planerar att under 2018 initiera två nya kliniska studier med Iodocarb Novum. Vidare kommer den pågående kliniska studien med Iodocarb comp att avbrytas, eftersom det nya jodkolet frisätter så lite jod att tillägg av Perklorat inte behövs. Att genomföra kliniska studier med ett läkemedel som bara innehåller jodkol (utan perklorat) kommer att förenkla registreringsprocessen avsevärt. En annan fördel med det nya jodkolet är att det är möjligt att skydda som en ny patentfamilj. Vi kan därmed erhålla patent i många länder som vi idag inte har patentskydd i, och ett ännu starkare skydd i länder där vi idag har patent.

Sammanfattningsvis bedömer jag att utvecklingen av det nya högkvalitativa jodkolet Iodocarb Novum är en viktig milstolpe för KOL-projektet, och att det kan bli ”nyckeln” till projektets framgång! 

Svår influensa i USA (180116)
Årets influensa är ovanligt farlig, och har orsakat 7 % av alla dödsfall bland äldre i USA den senaste månaden, enligt Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Befintligt vaccin ger endast ett svagt skydd (ca 30 %). Det antivirala läkemedlet Tamiflu har tveksam effekt. Forskare har under lång tid försökt utveckla ett brett influensavaccin som fungerar mot alla stammar av influensa, hittills utan framgång.

PharmaLundensis projekt för att behandla influensa-orsakad lungsvikt har således fortsatt stor aktualitet. Vid framgång kommer en stor marknad att öppna sig.
http://www.foxbusiness.com/features/2018/01/15/flu-pocalypse-why-scientists-are-scrambling-to-make-universal-influenza-vaccine.html

Iodocarb comp patent godkänns i Israel (171218)
Det israeliska patentverket har nu meddelat att PharmaLundensis ansökan för Iodocarb comp (WO2015075111 ” Compositions for obtaining an improved lung function comprising activated carbon comprising adsorbed iodine and/or an adsorbed iodide salt and a sodium/iodide symporter inhibitor.”) är patenterbar. Sedan tidigare har ansökan godkänts i Sydafrika. Den granskas för närvarande på åtta andra marknader (USA, Europa, Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland). Patentskyddet varar till 2033 och kan förlängas med ytterligare 5 år.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat blir nu godkänd i sitt andra land. Det mesta talar således för att den även kommer att godkännas på övriga marknader. Detta medför att affärsplanen för Iodocarb comp, som bland annat beskrivits i Bokslutskommunikén 2017-02-16 Punkt 3, kan genomföras såsom planerat. I korthet innebär affärsplanen att PharmaLundensis utlicenserar Iodocarb comp på mindre marknader, och använder intäkter därifrån för att bygga upp registrerings- och försäljningsorganisationer på de viktigaste marknaderna. Detta syftar till att behålla kontrollen över registreringsprocessen på de stora marknaderna och därmed undvika att PharmaLundensis blir beroende av större partners, samt att optimera intäkterna.

Detta patent förväntas bli användbart även till det nya jodkolet, som snart är färdigutvecklat. Tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen, vilket kan ge möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt behandla även svårt KOL-sjuka patienter.

Insynshandel (171213)
VD Staffan Skogvall har idag förvärvat 4 900 PharmaLundensis aktier. Sammantaget har han köpt 27 411 PharmaLundensis aktier under 2017.

Godkänd Svensk Varumärkesregistrering (171122)
Patent- och registreringsverket har meddelat att man godkänt ”Bronkitstopp PharmaLundensis” som varumärke. Varumärket gäller för Grupp 5 (Farmaceutiska preparat) och Grupp 10 (Medicinska apparater och Instrument). Varumärkesregistreringen gäller i upp till 10 år. Registreringsnummer: 542356.

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis olika projekt fortsätter att utvecklas väl, och nu har namnet för den medicintekniska produkten mot kronisk bronkit godkänts. Som beskrevs i nyligen publicerade kvartalsrapport (171116) väntar vi in resultatet av pågående justering av tillverkningen av jodkol innan vi lämnar in registreringsansökan för Bronkitstopp.