VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar två huvudprojekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar antibiotikautsläpp från patienter på sjukhus.

PharmaLundensis aktie handlas Aktietorget.

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)
Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2016 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.
PharmaLundensis kallelse årsstämma 2016

PharmaLundensis fullmaktsformulär årsstämma 2016

Kvartalsrapport 1  2016 (klicka för att ladda ner PDF fil)
* Stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos Sveriges lungmedicinska experter.
* KOL-studien blir en multicenter studie med tre universitetskliniker – kan bli fler.
* Rekrytering av KOL-patienter bedöms inledas den närmaste månaden.
* KOL-studien bedöms ta 6-12 månader att genomföra.
* Inlämning av nationella patentansökningar har skett i tio länder för testsubstansen IodoCarb comp (jodkol + perklorat).
* Kliniska tester med
EcoFilter® har varit framgångsrika, fler kliniker planeras delta.
* Positivt patentbesked för EcoFilter®.

Deltagande i klinisk KOL-studie
Med anledning av många förfrågningar från KOL-sjuka som önskar delta i studien vill vi lämna följande information.

Genom att beställa PharmaLundensis kostnadsfria nyhetsbrev (blå knapp till höger) får ni automatiskt ett e-mail när det är dags att anmäla sig till studien, och även information om vilken lungklinik man kan anmäla sig till.

För att kunna vara med i denna studie krävs att ni:

  • är 45-75 år.
  • är rökare eller har varit rökare i minst 10 år.
  • fick KOL-diagnosen för minst 6 månader sedan.
  • har ganska svår – svår KOL.
  • har inga allvarliga sjukdomar utöver KOL.
  • inte använder syrgas.

Deltagande innebär att ni besöker kliniken sammanlagt 4 ggr under ca 10 veckor. PharmaLundensis kommer att meddela när det är dags att anmäla sig på hemsidan och i bolagets nyhetsbrev. Deltagande testkliniker kommer även att annonsera efter deltagare.

Skulle ni inte uppfylla kraven för denna studie till exempel genom att vara för gammal eller ha för svår KOL avser vi att, vid positiva resultat i aktuell studie, vidga kraven betydligt i nästa KOL-studie så att ännu sjukare och även äldre patienter kan delta. Dessutom hoppas vi på att få ut IodoCarb på Apoteken inom ca 3 års tid så alla kan prova det.

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt försämrad kondition, tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

PharmaLundensis utvecklar IodoCarb till ett nytt effektivt läkemedel mot KOL. Den första kliniska studie med IodoCarb blev framgångsrik, och några patienters lungfunktion förbättrades med nästan en halv liter1. Detta kan vara mycket värdefullt, eftersom svårt KOL-sjuka ofta bara har drygt en liters lungfunktion. Patienternas livskvalitet förbättrades även med närmare 20 % av IodoCarb jämfört med placebo (ett mindre värde tyder på mindre sjukdomssymptom och därmed bättre hälsa).

http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2016/02/hem-cat.png

Nästa KOL-studie inleds inom kort. Denna omfattar 80 män och kvinnor i åldern 45 – 75 år med medelsvår – svår KOL (kvarvarande lungfunktion 35-65 % av normalvärdet). Med anledning av stort intresse för PharmaLundensis nya KOL-studie från Sveriges lungmedicinska expertis har det beslutat att den kommer att bli en multicenter studie med 3-5 testkliniker. Det finns flera fördelar med detta upplägg, bland annat:

* fler testcentra ger möjlighet att snabbare kunna testa samtliga patienter i studien (80 st)
* KOL-sjuka i fler städer får möjlighet att delta i studien

Avtal har slutits med Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus där Professor Överläkare Leif Bjermer kommer att fungera som nationell koordinator av studien. Förhandlingar pågår med flera andra lungkliniker som uttryckt intresse för att delta.

PharmaLundensis ambition är att få ut IodoCarb som ett läkemedel på marknaden inom 3 år, så att alla med besvärlig KOL kan få tillgång till behandlingen.Vid framgång bedöms IodoCarb kunna bli en ”blockbuster” med försäljning på mer än en miljard dollar/år inom 5-10 år.
1. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD

Läs mer här!

 

EcoFilter®
Svenska sjukhus släpper varje år ut tonvis av antibiotika, vilket leder till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i naturen2 samt i sjukhusens egna avloppsrör. Inlagda patienter med infektioner behandlas med antibiotika i höga doser. Denna antibiotika utsöndras i urinen, går ut i avloppet, passerar genom reningsverken och hamnar i naturen. Speciellt bekymmersamt är att patienter på sjukhus ofta behandlas med bredspektrumantibiotika, vilket är den viktigaste formen av antibiotika. Det skulle vara mycket allvarligt om dessa antibiotika blev verkningslösa.

Sjukhusen bryter idag miljömålen för utsläpp av antibiotika
De flesta sjukhus i Sverige har miljömål som innebär att man inte får släppa ut antibiotika till naturen. Då det inte har funnits teknologier för att förhindra detta, bryter sjukhusen således idag mot dessa mål. Vid användning av EcoFilter® på avdelningar med antibiotikaanvändning upphör dock utsläppen från dessa avdelningar direkt, och miljömålen kan uppfyllas.

Antibiotika måste stoppas vid källan
Det verkar närmast vara en naturlag att när det finns långvarig kontakt mellan antibiotika och stora mängder bakterier så dyker det ALLTID upp antibiotikaresistens. Man kan därför vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier i avloppssystemen på alla svenska sjukhus. Det enda som förhindrar att dessa bakterier tar sig upp till vårdavdelningarna och patienterna är vattenlåsen.  Om något vattenlås torkar ut, till exempel i en golvbrunn, blåser det upp dålig lukt och då kan bakterierna följa med. Om det blir stopp i ett rör på sjukhuset kan det svämma ut avloppsvatten med stora mängder antibiotikaresistenta bakterier.

Dessutom finns det sannolikt antibiotikaresistenta bakterier i sköljrummets vask, där urinpåsar normalt töms ut. Även om det används bakteriedödande rengöringsmedel i vasken är det omöjligt att döda alla bakterier i vattenlåset, där det finns tjocka avlagringar och beläggningar. Om det brukar gå antibiotika genom vattenlåset kan man vara säker på att det finns antibiotikaresistenta bakterier där. När det sedan spolas med kranen kan det stänka upp antibiotikaresistenta bakterier i rummet.

Med EcoFilter® kommer antibiotika aldrig i kontakt med bakterier i avloppet.
PharmaLundensis har utvecklat EcoFilter® för att eliminera antibiotikautsläpp från patienter som är inlagda på sjukhus. Filtret tar bort mer än 99 % av antibiotikaresterna i urinen så att den ”resturin” som pumpas ut i avloppet är i stort sett helt ren. Därmed elimineras risken för att det skall utvecklas antibiotikaresistenta bakterier i sjukhusens avlopp och vattenlås.

EcoFilter® är en unik metod för att effektivt, enkelt och snabbt åtgärda detta stora hot mot människors hälsa.

EcoFilter® testas nu på storsjukhus i Sydsverige
En viktig milstolpe i EcoFilter®-projektet uppnåddes genom att den första apparaten placerades på en klinik på ett stort sjukhus i Sydsverige. Maskinens reningsgrad kommer att fastställas genom att urin från patienter med antibiotikabehandling placeras i apparaten. Prover tas på urinen före och efter passage genom filtret, och antibiotikahalten bestäms. Tester under utvecklingsfasen tyder på att filtret tar bort mer än 99 % av all antibiotika. Metoder för optimal praktisk användning av maskinen kommer att utvecklas. Vidare kommer användarvänlighet för personal att fastställas bland annat genom frågeformulär. Testerna bedöms ta några månader att genomföra.

Efter framgångsrika undersökningar kan testande klinik bli ”referensklinik” och därmed utgöra kunskapsbas för andra kliniker med intresse för EcoFilter®. Testresultaten kan även utgöra grund för diskussioner med relevanta administratörer och politiker och visa på nyttan av EcoFilter® i en modern sjukvård.

2. http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158

Läs mer här!