Start - PharmaLundensis AB

Respirare Vita Est!*

Till forumet Nyhetsbrev

Nyheter

Publicering av Studieprotokoll till KOL-studie!

2014-12-18

Läkemedelsverket har nu godkänt ny KOL-studie!

2014-12-17

Kvartalsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30

2014-11-20

Ansökan till Läkemedelsverket inlämnad för ny KOL-studie

2014-11-05

Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie

2014-10-23

Webbshop

VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

PharmaLundensis nyemission resulterade i teckningar på 500 400 aktier från 606 investerare, motsvarande 6 004 800 kronor. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Styrelsen önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen, och som därmed hjälper oss att utveckla bolagets viktiga projekt!

Betalning
Avräkningsnotor kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast den 7:e november. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTA och erhållande av aktier
När emissionslikvid har inkommit till SEB kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet VP/depåkonto, och handel med BTA avses bedrivas på Aktietorget från den 27 oktober 2014. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier.

Dr Staffan Skogvall säger: Jag vill varmt tacka alla som investerat i PharmaLundensis nyemission! Det var lite oturligt att teckningstiden sammanföll med stor turbulens på världens börser, men resultatet i emissionen blev likafullt gott!

Vi fortsätter nu med våra spännande projekt. Närmast ligger inlämnande av ansökan till Läkemedelsverket för att kunna påbörja nästa KOL-studie. Parallellt med detta pågår även tillverkning av ett kommersiellt EcoFilter. Jag tror att EcoFilter snabbt kan ge stora inkomster till PharmaLundensis, vilket betydligt kommer att öka möjligheterna att utveckla ett bra KOL-läkemedel. Detta är vår främsta målsättning, och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med det!

 

Frågor från några investerare

Under teckningstiden har vi fått flera frågor från aktieägare som vi gärna skulle vilja besvara:

"Jag har själv KOL och vill bara stödja KOL-projektet. Slänger ni bort mina pengar på EcoFilter?"

- Styrelsens uppfattning är precis den motsatta. Vi bedömer att EcoFilter mycket snabbare än KOL-läkemedlet kan ge inkomster till PharmaLundensis eftersom läkemedelsprojekt alltid tar lång tid. De pengar som EcoFilter genererar kan sedan användas till att finansiera de stora, dyra KOL-studierna som krävs inför registrering av ett KOL-läkemedel. Dessutom är det så att om PharmaLundensis får stora inkomster från EcoFilter kommer "den finansiella marknaden" att höja värdet på bolaget, vilket gör det lättare att ta in kapital vid framtida nyemissioner.

Styrelsen bedömer alltså att EcoFilter kan hjälpa till att påskynda och finansiera utvecklingen av ett nytt KOL-läkemedel!

"Jag är miljöintresserad och tycker EcoFilter verkar väldigt bra. Jag föredrar dock projekt med ganska kort planerad tidsåtgång. Är det lönt för mig att investera hos er?"

- Styrelsen anser att principen för EcoFilter är sund, att projektet har kort tid till marknad och att EcoFilter kan generera stora intäkter redan om några år (se pressmeddelande 140929). Vinst från filterprojektet kan delvis betalas ut som aktieutdelning, och kan även bidraga till värdeökning av bolaget och dess aktier. Styrelsen bedömer därför att EcoFilter kan vara ett intressant projekt även för investerare med kortare investeringshorisont.

"Om PharmaLundensis bestämmer sig för att lägga över EcoFilter i ett eget bolag, hur vet jag att jag som aktieägare i PharmaLundensis får del av ägandet i EcoFilter i det nya bolaget?"

- Om PharmaLundensis väljer att knoppa av EcoFilter kommer "gamla" aktieägare i PharmaLundensis att få lika stort ägande både i "nya" PharmaLundensis samt i EcoFilter-bolaget. PharmaLundensis aktieägare får således GRATIS en andel i det nya bolaget! Om man till exempel äger 1 % av PharmaLundensis före avknoppning kommer man efter avknoppning att äga 1 % av PharmaLundensis och 1 % av EcoFilter bolaget.

 

Uppdatering om EcoFilter

* EcoFilter använder en unik metod mot utveckling av antibiotika resistens.

* EcoFilter är effektivt, billigt och snabbinstallerat på sjukhus.

* Det finns ett klart intresse från ett flertal experter för EcoFilter.

* Kommersiellt EcoFilter klart våren 2015.

* Marknad för EcoFilter bedöms till ca 500 filter i Sverige, 50 gånger fler i EU och ytterligare många fler i övriga länder i världen.

* Framtida omsättning och resultat bedöms enligt följande:

2015: Omsättning 8-10 miljoner kr, resultat före avskrivningar (EBITDA) ca 3-4 miljoner kr.

2016: Omsättning 100-200 miljoner kr, resultat före avskrivningar (EBITDA) 25-50 miljoner kr.

2017: Såväl omsättning som resultat förväntas öka ytterligare till följd av försäljning på fler marknader.

* PharmaLundensis har ett underskottsavdrag på drygt 23 miljoner kronor. Detta innebär att de första 23 miljonerna i vinst blir skattefria.

* Styrelsen överväger att knoppa av EcoFilter i ett eget bolag. Dock bör detta ske först efter att PharmaLundensis underskottsavdrag utnyttjats till fullo.


Läs mer här!

 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Bakgrund

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige. Det är väletablerat att rökning kraftigt ökar risken för att drabbas av KOL, men det är oklart vad det är i cigarettröken som skadar lungorna.

Hypotes

PharmaLundensis projekt baseras på hypotesen att cigarettrökens innehåll av kvicksilver har en central betydelse för sjukdomsutvecklingen. PharmaLundensis grundare och VD Dr Staffan Skogvall har i sin forskning visat att så kallade NeuroEpiteliala Endokrina (NEE) celler frisätter en viktig avslappnande faktor (EpDRF) som normalt håller luftvägarna öppna1. Enligt hypotesen sjunker frisättningen av denna faktor då kvicksilver lagras i lungorna, medan PharmaLundensis läkemedelskandidat Jodkol kan återställa den normala halten av EpDRF genom att minska lungornas kvicksilverhalt vilket förbättrar lungfunktionen.

1. Skogvall S, Korsgren M, Grampp W. Evidence that neuroepithelial endocrine cells control the spontaneous tone in guinea pig tracheal preparations. J Appl Physiol. 1999 Mar;86(3):789-98.

Framgångsrikt genomförd klinisk KOL-studie med Jodkol

PharmaLundensis har genomfört en klinisk studie på 40 KOL-patienter som testade Jodkol. Artikeln som beskriver de framgångsrika resultaten i studien publicerades i den internationella lungmedicinska tidskriften "Respiratory Medicine". Artikeln kan laddas ner här.

Jodkol gav en statistiskt säkerställd (p=0.03*) förbättring av FEV1 baseline på 130 ml jämfört med placebo. En grupp på sex patienter (=High Responders) fick en kraftigt förbättrad lungfunktion (FEV1 baseline) på i genomsnitt 215 ml, och några fick en ökning med nästan 400 ml. Korrelationsstatistiska beräkningar visar en höggradigt säkerställd korrelation (p=0.0020**) mellan FEV1 baseline och FEV1 post-bronchodilator, samt en statistiskt säkerställd korrelation (p=0.0328*) mellan FEV1 baseline och FEV1 post-bronchodilator post-exercise.

Den enda påtagliga biverkningen var förändring av sköldkörtelhormonerna hos en del patienter i Jodkol gruppen.

Modifiering av jodkolbehandlingen

För att reducera påverkan på sköldkörteln, men bibehålla den goda lungförbättrande effekten, avser PharmaLundensis att i nästa kliniska KOL-studie använda "modifierat" Jodkol. Modifieringen avser tillägg av ett ämne som skall blockera sköldkörtelpåverkan. Detta kan ge flera fördelar:

1. Det möjliggör långtidsbehandling med jodkol.
2. Det möjliggör doshöjning.
3. En hög dos jodkol har potential att ge en så stor förbättring av lungfunktionen att det inte behövs några andra KOL-läkemedel.

Kommande kliniska KOL-studie

Nästa KOL studie är planerad att genomföras vid två testcentra, Stockholm och Lund. Den planeras att bli en dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad klinisk studie på 80 patienter med svår - medelsvår KOL. Både män och kvinnor i åldern 45 - 75 år kan ingå. Modifierat jodkol, dvs jodkol + extra ämne för att blockera sköldkörtelpåverkan är planerat att användas. Den viktigaste testen blir lungfunktionsmätning med spirometri. Utöver detta undersöks även arbetsförmåga, livskvalitet samt ett antal laboratorieprover.

Ansökan om att få genomföra den planerade studien bedöms kunna lämnas in till Läkemedelsverk och Etiknämnd en bit in på hösten. Notera att studiens upplägg och Jodkol projektets inriktning kan ändras om myndigheterna så önskar.

 

EcoFilter

Positiva testresultat med EcoFilter!

PharmaLundeniss apparat EcoFilter, som eliminerar antibiotikautsläpp från sjukhusavdelningar, har nu visat sig eliminerar i stort sett all antibiotika (>99,9 %) även i mänsklig urin. Organisationen "Skånes Hav och Vatten" har uttryckt ett klart intresse för PharmaLundensis projekt. PharmaLundensis bedömer att det kan vara möjligt att redan till våren börja placera ut EcoFilter på sjukhus. Detta kan ge en kraftig minskning av utsläpp av antibiotika, och en minskad risk för resistensutveckling. Vidare är det möjligt att det kan ge betydande inkomster till PharmaLundensis, som i framtiden kanske kan finansiera bolagets läkemedelsprojekt genom inkomster från EcoFilter.

Läs mer här!

Antibiotika resistens

Antibiotikaresistens är ett stort globalt problem. Europeiska Unionen har i ett faktablad1 nyligen beskrivit att antibiotikaresistenta bakterier finns i många sjukhus i EU, att
4 miljoner patienter blir infekterade
av dem varje år, och att 25 000 människor i EU dör varje år av antibiotikaresistenta bakterier.

1. http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/antimicrobial_resistance_fact_sheet.pdf

Miljö
Det har nyligen visats att även låga halter av antibiotika i miljön kan leda till ökad förekomst av antibiotikaresistens2,3. Då dagens reningsverk inte kan ta bort antibiotika från avloppsvattnet, kommer det som släpps ut i avloppssystemet att så småningom hamna i miljön, vilket ger en ökad risk för utveckling av antibiotikaresistenta bakterier. Dessa resistenta bakterier kan sedan komma tillbaka till människan till exempel genom rötslam som läggs på åkrar, fåglar vars avföring hamnar på fält där mat odlas och genom fisk och andra vattenlevande organismer.

2. http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002158
3. http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/120/8/ehp.1104650.pdf

Sjukhus
Speciellt värdefulla antibiotika kallas för bredspektrum antibiotika, och dessa dödar många olika typer av bakterier. Om det kommer in en allvarligt sjuk patient till lasarettet hinner läkaren inte bestämma exakt vilket typ av bakterie som orsakar sjukdomen, utan man sätter då in ett antibiotikum med mycket bred verkan, som dödar de flesta bakterier. Om den sjukdomsorsakande bakterien skulle vara resistent mot detta antibiotikum är det katastrofalt, eftersom det då finns risk för att patienten avlider.

Det är även så att redan idag är många bakterier resistenta mot "enkla" antibiotika och att det krävs ett avancerat bredspektrum antibiotikum för att kunna bekämpa infektionen på ett effektivt sätt.

Infektioner som idag kräver bredspektrum antibiotika på sjukhus inkluderar till exempel hjärnhinne-inflammation, svåra bukinfektioner, svår lunginflammation och blodförgiftning. Utan effektiva antibiotika överlever inte dessa patienter!

Det är således av extra stort intresse att skydda värdefull bredspektrum antibiotika mot resistensutveckling. Det som driver utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier är långvarig kontakt mellan bakterier och antibiotika. En plats som uppvisar dessa förutsättningar är avloppssystem från sjukhus. På sjukhusens infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar används dagligen stora mängder antibiotika, och mycket är av bredspektrum typ. Efter att patienterna intagit antibiotika går det runt i kroppen och utsöndras därefter vanligtvis i urinen, som i sin tur går ut i avloppet. Detta innebär att avloppsvatten från dessa sjukhuskliniker uppfyller kraven för utveckling av antibiotikaresistens; höga doser bredspektrumantibiotika i kontakt med stora mängder bakterier.

PharmaLundensis vision är att så fort som möjligt placera ut EcoFilter enheter på samtliga sjukhusavdelningar i Sverige som använder bredspektrum antibiotika. Detta skulle vara ett snabbt och effektivt sätt att i stort sett ELIMINERA utsläpp av bredspektrum antibiotika från Sveriges sjukhus, och därmed betydligt minska risken för resistensutveckling av dessa viktiga antibiotika!

EcoFilter
PharmaLundensis har utvecklat en apparat som tar bort antibiotika från urin. En prototyp har byggts och tester med mänsklig urin visar att den kan ta bort mer än 99,9 % av befintlig antibiotika. Prototypen har en storlek som ungefär motsvarar en diskmaskin. Apparater av denna typ är tänkta att placeras på infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar, som har hög användning av bredspektrumantibiotika. Urin från avdelningarnas patienter (som vanligtvis har kateter eller använder potta) hälls i maskinen i stället för i avloppet, och så gott som all antibiotika tas bort. Kvarvarande vätska går till avloppet, medan antibiotikarester skickas till förbränning. På detta sätt fås en dramatisk reduktion av utsläpp av viktig antibiotika från dessa avdelningar, vilket reducerar risken för utveckling av bredspektumaresistens hos bakterier i avloppssystem och miljö.

Effekt av EcoFilter på en djupblå vattenlösning. Efter rening är lösningen helt klar!

Utvärdering av EcoFilters antibiotika eliminerande funktion genom en "bakteriell bioassay" beskrivs här!

Hemmet
Den största mängden antibiotika i Sverige konsumeras i hemmet, till exempel för behandling av halsfluss, öroninflammation osv. Dessa antibiotika har inte lika bred antibakteriell effekt, och är kanske därför inte lika viktiga som bredspektrumantibiotika. Å andra sidan är det synd om bakterierna blir resistenta mot dessa "enkla" antibiotika, eftersom man då måste behandla dessa vanliga infektioner med allt mer avancerade antibiotika, som bakterierna så småningom också kan bli resistenta emot. Det skulle vara möjligt att hindra utsläpp av "vanliga" antibiotika i naturen om patienterna får med sig hem urinflaskor tillsamans med penicillinet. Patienterna kan sedan, när de blivit friska, lämna in urinen på ett centralt uppsamlingsställe där man renar urinen genom en större EcoFilter enhet. På så sätt kan en dramatisk reduktion av utsläppen av all antibiotika i landet uppnås. Dock kan förstås en del personer uppleva obehag att ha urin stående hemma. Men om man tänker på konsekvenserna av antibiotika resistens, dvs att idag "enkla" infektioner kan döda oss i framtiden, är det kanske värt att offra lite på bekvämligheten! Dessutom är det naturligtvis fullt möjligt att varje dag lämna in urinflaskorna till återvinninscentral, om man inte vill ha dem hemma.

PharmaLundensis önskan är att kunna eliminera utsläpp av alla typer av antibiotika i Sverige! Då det rör sig om betydligt fler patienter än på sjukhusen, kommer det att blir en större logistisk utmaning. Men de flesta håller nog med om att det är livsviktigt att behålla fungerande antibiotika, och att Sverige därför måste göra allt i vår makt för att uppnå detta!

Patent och Varumärke
Patentansökan för EcoFilter har lämnats in, och vi bedömer att det finns goda möjligheter att skydda det. Svar från granskare förväntas under hösten. Bolaget har även lämnat in Varumärkesregistrering för EcoFilter PharmaLundensis i EU.

Övrigt
Notera att EcoFilter aldrig kommer i direkt kontakt med patienter. varför den inte kommer att klassas som en medicinsk-teknisk produkt. Snarare kommer den att kategoriseras som en produkt för rening-återvinning. Detta kommer att BETYDLIGT reducera regelverket, och underlätta introduktionen av apparaten i sjukhusmiljö.

Med anledning av en fråga vill vi upplysa om att kontrollförsök med Ciprofloxacin visade att ämnet hade lika god bakteriedödande effekt både i vatten och urin innan det renats i EcoFilter enheten.

 

Årsredovisning 2013
Årsredovisningen har nu offentliggjorts, och kan laddas ner här!


Alla som är aktieägare i PharmaLundensis den 28:e maj kommer att automatiskt få hemskickat en årsredovisning med posten omkring den 10:e juni. Om någon annan skulle vilja få tillsänt sig en årsredovisning går det bra att beställa den via info@pharmalundensis.se eller telefon 046/132778.

Styrelsens fullständiga förslag till stämman kan laddas ner här!

Fullmaktsformulär för stämman finns här!

 

KOL-artikel nu publicerad on-line!

PharmaLundensis artikel som beskriver den framgångsrika KOL-studien med jodkol har nu publicerats on-line av den väletablerade internationella lungtidskriften "Respiratory Medicine".  Att tunga, internationella luftvägsforskarna signalerar ett stort intresse för PharmaLundensis KOL-behandling bekräftar att Bolagets verksamhet håller god vetenskaplig kvalitet och innovationshöjd. Artikeln kan laddas ner här!

 

Information om PharmaLundensis framsteg har presenterats i ett antal tidningar

PharmaLundensis har nyligen beskrivit bolagets framsteg i ett antal bilagor som medföljt SVD, GP, DI osv. Annonseringen har mottagits väl, och det har ringt och mailat ett stort antal personer. Vi har nog missat några samtal, så har ni några frågor går det bra att höra av sig på nytt.

Se annons här!

 

PharmaLundensis nya KOL-behandling nu accepterad internationellt!

PharmaLundensis vetenskapliga artikel som beskriver den kliniska studien där jodkol används för att behandla patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) har nu accepterats för publicering i den väletablerade internationella lungtidskriften "Respiratory Medicine". Detta är ett stort framsteg för PharmaLundensis. De tunga, internationella luftvägsforskarna signalerar ett stort intresse för PharmaLundensis KOL-behandling, vilket bekräftar att Bolagets verksamhet håller god vetenskaplig kvalitet och innovationshöjd. Läs mer här!


PharmaLundensis KOL-behandling bättre än GSK:s nya substans!

Det har nyligen publicerats en artikel i The Lancet Respiratory Medicine med titeln "New treatments for COPD: many miles still to go"1. Här beskrivs utfallet av kliniska patientstudier med en ny anti-inflammatorisk substans från GlaxoSmithKline (GSK). Testsubstansen hämmar p38 mitogen-activated kinase (MAPK), och har visat goda resultat i djurmodeller. I en klinisk studie med lätt sjuka KOL-patienter registrerades en förbättring av lungfunktionen på i genomsnitt ca 90 ml. I en annan klinisk studie på måttligt-svårt KOL-sjuka patienter noterades ingen förbättring av lungfunktionen alls. Inte heller uppvisade patienterna någon förbättring av arbetskapaciteten i form av gångprov.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar:
De beskrivna resultaten ger flera viktiga upplysningar:
* Förbättringen av lungfunktionen i PharmaLundensis kliniska KOL-studie var i genomsnitt 130 ml och, för high-responders, 215 ml. Detta är avsevärt bättre än effekten av GSK:s nya KOL-kandidat. Detta sätter PharmaLundensis resultat i perspektiv, och visar att de var i toppklass.

* De beskriva resultaten visar på farorna med att lita på utfall i djurstudier. Allt för ofta blir resultaten i djurstudier annorlunda hos människor. PharmaLundensis strävar hela tiden efter att genomföra realistiska tester på KOL-sjuka.

* Som framgår av artikelns titel är det fortfarande långt att gå innan någon får fram ett effektivt KOL-läkemedel. Dagens, och även framtidens, läkemedel håller inte måttet. Styrelsen anser dock att PharmaLundensis nytänkande KOL-projekt har fullt realistiska möjligheter att nå fram till en effektiv behandling.

* När de största läkemedelsbolagen i världen inte kan få bättre resultat av nya KOL-läkemedel än så här, är det naturligt att det skapas ett intresse för nya, kreativa behandlingar. PharmaLundensis KOL-projekt utvärderas för närvarande av ett tio-tal större läkemedelsbolag. Syftet är att uppnå ett partnerskap där motparten betalar PharmaLundensis utvecklingskostnader i utbyte mot del av framtida vinst.

Referens 1: New treatments for COPD: many miles still to go. Peter M A Calverley. The Lancet Respiratory Medicine, Volume 2, Issue 1, Pages 6 - 7, January 2014. doi:10.1016/S2213-2600(13)70242-X Cite or Link Using DOI

Modifiering ger starkare jodkol (131122)

PharmaLundensis avser att i nästa kliniska KOL-studie modifiera behandlingen med jodkol för att reducera påverkan på sköldkörteln. Detta ger två fördelar:
1. Det möjliggör långtidsbehandling med jodkol.
2. Det möjliggör doshöjning.

Singelterapi, med enbart en hög dos jodkol, har potential att ge en stor förbättring av lungfunktionen. Det kan därför visa sig onödigt för patienter att använda några andra KOL-läkemedel än jodkol. Detta skulle utgöra en enorm konkurrensfördel för jodkol!

PharmaLundensis avser att under våren 2014 påbörja en ny klinisk studie med modifierat jodkol. Syftet med denna studie är att visa att jodkol kan ge en god förbättring av lungfunktionen på patienter med medelsvår KOL utan att påverka sköldkörteln. Därefter planeras en doshöjning, för att få en ännu större förbättring av lungfunktionen. Efter detta planeras behandling av svårt KOL-sjuka patienter med en hög dos jodkol, för att fastslå om detta kan ge en dramatisk förbättring av deras lungfunktion.

Läs mer i kvartalsrapporten här!

 

KOL-patent godkänt i Japan! (131030)

PharmaLundensis huvudpatent "Användning av joderat aktivt kol för behandling av KOL och Astma" har nu godkänts av det Japanska patentverket! Patentskyddet räcker till minst 2028.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar: PharmaLundensis har nu fått ytterligare ett godkänt patent för bolagets viktigaste projekt. Tidigare har patentskydd i Europa, Kina och Ryssland beviljats. Patentskydd på breda marknader är en förutsättning för en god vinstpotential för PharmaLundensis framtida läkemedel, och är också väsentligt vid licenseringsdiskussioner med större läkemedelsbolag på respektive marknad.

 

 

Klinisk KOL-studie

KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka i Sverige. Patienterna drabbas av successivt tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

Bakgrund

PharmaLundensis kliniska KOL-studie var en dubbelblind placebokontrollerad studie som involverade 40 KOL patienter och med en behandlingsperiod på 8 veckor. Hälften av patienterna fick jodkol och hälften placebo. Studien genomfördes vid Lungklinikens Forskningsenhet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund under ledning av Professor Leif Bjermer. Studien monitorerades (övervakades) av det oberoende och väletablerade CRO bolaget Trial Form Support (TFS). Det var även detta företag som genomförde den oberoende utvärderingen av resultaten i studien.

Resultat

PharmaLundensis testsubstansen jodkol gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen hos KOL-sjuka på 8.2 %

motsvarande en förbättring på 130 ml, och någon patients lungfunktion förbättrades med hela 19.2 %, motsvarande 370 ml! Jodkol gav även en tendens till förbättrad uthållighet i arbetsprovet på testcykel med 11,3 % och en förbättrad livskvalitet på omkring 6 %. Samtliga resultat jämfördes mot placebo.

Totalt utvärderades medelvärdena på 9 parametrar i studien som representerade lungfunktion, arbetskapacitet på testcykel och livskvaltet. Samtliga gav bättre resultat för jodkolgruppen än placebo. En parameter var statistiskt säkerställd, men
ytterligare tre parametrar var på gränsen till säkerställda (mer än 90 % sannolikhet).

En del patienter i jodkolgruppen fick påverkan på sköldkörteln, vilket är en väntad biverkning. Vilken klinisk relevans detta kan ha behöver utvärderas. I övrigt uppvisade jodkolgruppen inga allvarliga biverkningar direkt relaterade till behandlingen.

 

 

________________________________________________________________________

*Att Andas är att Leva!

http://www.pharmalundensis.se/download/file/181/


Hemsida från Internetavdelningen | Cookies