Respirare Vita Est!*

Till forumet Nyhetsbrev

Nyheter

PharmaLundensis KOL-artikel nu accepterad för publicering!

2014-03-03

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013-01-01 till 2013-12-31

2014-02-20

PharmaLundensis KOL-behandling bättre än GSK:s nya substans

2014-01-13

Kvartalsrapport 2013-07-01 - 2013-09-30

2013-11-21

KOL-patent godkänt i Japan!

2013-10-30

Webbshop

VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

KOL-artikel nu publicerad on-line!

PharmaLundensis artikel som beskriver den framgångsrika KOL-studien med jodkol har nu publicerats on-line av den väletablerade internationella lungtidskriften "Respiratory Medicine".  Att tunga, internationella luftvägsforskarna signalerar ett stort intresse för PharmaLundensis KOL-behandling bekräftar att Bolagets verksamhet håller god vetenskaplig kvalitet och innovationshöjd. Artikeln kan laddas ner här!

 

Information om PharmaLundensis framsteg har presenterats i ett antal tidningar

PharmaLundensis har nyligen beskrivit bolagets framsteg i ett antal bilagor som medföljt SVD, GP, DI osv. Annonseringen har mottagits väl, och det har ringt och mailat ett stort antal personer. Vi har nog missat några samtal, så har ni några frågor går det bra att höra av sig på nytt.

Se annons här!

 

PharmaLundensis nya KOL-behandling nu accepterad internationellt!

PharmaLundensis vetenskapliga artikel som beskriver den kliniska studien där jodkol används för att behandla patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) har nu accepterats för publicering i den väletablerade internationella lungtidskriften "Respiratory Medicine". Detta är ett stort framsteg för PharmaLundensis. De tunga, internationella luftvägsforskarna signalerar ett stort intresse för PharmaLundensis KOL-behandling, vilket bekräftar att Bolagets verksamhet håller god vetenskaplig kvalitet och innovationshöjd. Läs mer här!


PharmaLundensis KOL-behandling bättre än GSK:s nya substans!

Det har nyligen publicerats en artikel i The Lancet Respiratory Medicine med titeln "New treatments for COPD: many miles still to go"1. Här beskrivs utfallet av kliniska patientstudier med en ny anti-inflammatorisk substans från GlaxoSmithKline (GSK). Testsubstansen hämmar p38 mitogen-activated kinase (MAPK), och har visat goda resultat i djurmodeller. I en klinisk studie med lätt sjuka KOL-patienter registrerades en förbättring av lungfunktionen på i genomsnitt ca 90 ml. I en annan klinisk studie på måttligt-svårt KOL-sjuka patienter noterades ingen förbättring av lungfunktionen alls. Inte heller uppvisade patienterna någon förbättring av arbetskapaciteten i form av gångprov.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar:
De beskrivna resultaten ger flera viktiga upplysningar:
* Förbättringen av lungfunktionen i PharmaLundensis kliniska KOL-studie var i genomsnitt 130 ml och, för high-responders, 215 ml. Detta är avsevärt bättre än effekten av GSK:s nya KOL-kandidat. Detta sätter PharmaLundensis resultat i perspektiv, och visar att de var i toppklass.

* De beskriva resultaten visar på farorna med att lita på utfall i djurstudier. Allt för ofta blir resultaten i djurstudier annorlunda hos människor. PharmaLundensis strävar hela tiden efter att genomföra realistiska tester på KOL-sjuka.

* Som framgår av artikelns titel är det fortfarande långt att gå innan någon får fram ett effektivt KOL-läkemedel. Dagens, och även framtidens, läkemedel håller inte måttet. Styrelsen anser dock att PharmaLundensis nytänkande KOL-projekt har fullt realistiska möjligheter att nå fram till en effektiv behandling.

* När de största läkemedelsbolagen i världen inte kan få bättre resultat av nya KOL-läkemedel än så här, är det naturligt att det skapas ett intresse för nya, kreativa behandlingar. PharmaLundensis KOL-projekt utvärderas för närvarande av ett tio-tal större läkemedelsbolag. Syftet är att uppnå ett partnerskap där motparten betalar PharmaLundensis utvecklingskostnader i utbyte mot del av framtida vinst.

Referens 1: New treatments for COPD: many miles still to go. Peter M A Calverley. The Lancet Respiratory Medicine, Volume 2, Issue 1, Pages 6 - 7, January 2014. doi:10.1016/S2213-2600(13)70242-X Cite or Link Using DOI

Modifiering ger starkare jodkol (131122)

PharmaLundensis avser att i nästa kliniska KOL-studie modifiera behandlingen med jodkol för att reducera påverkan på sköldkörteln. Detta ger två fördelar:
1. Det möjliggör långtidsbehandling med jodkol.
2. Det möjliggör doshöjning.

Singelterapi, med enbart en hög dos jodkol, har potential att ge en stor förbättring av lungfunktionen. Det kan därför visa sig onödigt för patienter att använda några andra KOL-läkemedel än jodkol. Detta skulle utgöra en enorm konkurrensfördel för jodkol!

PharmaLundensis avser att under våren 2014 påbörja en ny klinisk studie med modifierat jodkol. Syftet med denna studie är att visa att jodkol kan ge en god förbättring av lungfunktionen på patienter med medelsvår KOL utan att påverka sköldkörteln. Därefter planeras en doshöjning, för att få en ännu större förbättring av lungfunktionen. Efter detta planeras behandling av svårt KOL-sjuka patienter med en hög dos jodkol, för att fastslå om detta kan ge en dramatisk förbättring av deras lungfunktion.

Läs mer i kvartalsrapporten här!

 

KOL-patent godkänt i Japan! (131030)

PharmaLundensis huvudpatent "Användning av joderat aktivt kol för behandling av KOL och Astma" har nu godkänts av det Japanska patentverket! Patentskyddet räcker till minst 2028.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar: PharmaLundensis har nu fått ytterligare ett godkänt patent för bolagets viktigaste projekt. Tidigare har patentskydd i Europa, Kina och Ryssland beviljats. Patentskydd på breda marknader är en förutsättning för en god vinstpotential för PharmaLundensis framtida läkemedel, och är också väsentligt vid licenseringsdiskussioner med större läkemedelsbolag på respektive marknad.

 

 

Klinisk KOL-studie

KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka i Sverige. Patienterna drabbas av successivt tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

Bakgrund

PharmaLundensis kliniska KOL-studie var en dubbelblind placebokontrollerad studie som involverade 40 KOL patienter och med en behandlingsperiod på 8 veckor. Hälften av patienterna fick jodkol och hälften placebo. Studien genomfördes vid Lungklinikens Forskningsenhet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund under ledning av Professor Leif Bjermer. Studien monitorerades (övervakades) av det oberoende och väletablerade CRO bolaget Trial Form Support (TFS). Det var även detta företag som genomförde den oberoende utvärderingen av resultaten i studien.

Resultat

PharmaLundensis testsubstansen jodkol gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen hos KOL-sjuka på 8.2 %
motsvarande en förbättring på 130 ml, och någon patients lungfunktion förbättrades med hela 19.2 %, motsvarande 370 ml! Jodkol gav även en tendens till förbättrad uthållighet i arbetsprovet på testcykel med 11,3 % och en förbättrad livskvalitet på omkring 6 %. Samtliga resultat jämfördes mot placebo.

Totalt utvärderades medelvärdena på 9 parametrar i studien som representerade lungfunktion, arbetskapacitet på testcykel och livskvaltet. Samtliga gav bättre resultat för jodkolgruppen än placebo. En parameter var statistiskt säkerställd, men
ytterligare tre parametrar var på gränsen till säkerställda (mer än 90 % sannolikhet).

En del patienter i jodkolgruppen fick påverkan på sköldkörteln, vilket är en väntad biverkning. Vilken klinisk relevans detta kan ha behöver utvärderas. I övrigt uppvisade jodkolgruppen inga allvarliga biverkningar direkt relaterade till behandlingen.

 

 

________________________________________________________________________

*Att Andas är att Leva!Hemsida från Internetavdelningen | Cookies